Tử hình là bất nhân đạo

Tử hình là một việc cần bị xoá bỏ, đó là vô nhân đạo, là bất nhân. Dùng cái chết để đáp đền cái chết là một trong những hình thức xử phạt ngu xuẩn của con người. Anh không mang lại cho người ta sự sống thì anh cũng không có quyền tước đi…