Lời thú tội

Bạn có thể nghĩ tôi đang có cuộc sống như trong mơ của nhiều người: – thích ngủ mấy giờ dậy thì dậy, thích ăn…