Chuyện dạy trẻ con đạo đức và tôn giáo – Osho


[Đọc sách song ngữ]

Osho, How can we teach children to be moral and religious?

Osho, làm cách nào chúng ta có thể dạy bọn trẻ trở nên đạo đức và tôn giáo?

 

Krishnaraj, are you mad? Are you asking me this question or to Ayatollah Khomaniac? To whom are you asking this question? You should go to Ayatollah Khomaniac.

Krishnaraj, bạn có điên không đấy? Bạn đang hỏi tôi câu hỏi này hay hỏi Ayatollah Khomaniac? Bạn hỏi ai? Bạn nên đi mà hỏi Ayatollah Khomaniac chứ.

I teach a religionless religion and I teach an amoral morality. It will be almost impossible for you, Krishnaraj, to understand. Your very question shows that you are not acquainted at all with my vision, with my way of looking at things.

Tôi dạy một tôn giáo phi tôn giáo và tôi dạy một thứ đạo đức phi đạo đức. Nó sẽ gần như không thể đối với bạn, Krishnaraj, để hiểu. Câu hỏi của bạn cho thấy bạn đã không liên quan gì với tầm nhìn của tôi ở đây, với cách tôi nhìn mọi thứ.

The first thing: you are not to teach children religion and morality; you have to learn from them because they are far more closer to God than you are. They have come just now from God’s home; they are still carrying the fragrance. You have forgotten completely they have not yet forgotten; it will take time for them to forget. It will take time for them to be conditioned by you and destroyed by you.

Điều đầu tiên: bạn không dạy bọn trẻ tôn giáo và đạo đức, bạn phải học từ chúng bởi vì chúng còn gần Thượng đế hơn rất nhiều so với bạn. Chúng vừa đến từ ngôi nhà của Thượng đế, chúng vẫn còn mang theo hương thơm. Bạn đã hoàn toàn quên, chúng vẫn chưa quên. Sẽ mất chút thời gian chúng mới quên điều đó. Sẽ mất chút thời gian để chúng bị bạn điều kiện hoá và phá huỷ.

And that’s what you are asking me: how to destroy them, how to destroy their religiousness, how to destroy their morality, how to destroy their authenticity, how to destroy their sincerity – in short, how to destroy their intelligence.

Và đó là điều bạn đang hỏi tôi: làm cách nào để phá huỷ chúng, làm cách nào để phá huỷ tính tôn giáo của chúng, làm cách nào để phá huỷ đạo đức của chúng, làm cách nào để phá huỷ tính đích thực của chúng, sự chân thành của chúng – nói ngắn gọn – làm cách nào phá huỷ trí thông minh của chúng.

Intelligence is the source of all religiousness and morality, and children are more intelligent than you are. Learn from them rather than trying to teach them. Drop this stupid idea that you have to teach them. Watch them, see their authenticity, see their spontaneity, see their watchfulness, see how alert they are, how full of life and joy, how cheerful, how full of wonder and awe.

Trí thông minh là nguồn gốc của mọi tôn giáo và đạo đức, và bọn trẻ thì thông minh hơn bạn nhiều. Học từ chúng thì tốt hơn là dạy chúng. Vứt bỏ ý tưởng ngu ngốc rằng bạn phải dạy dỗ chúng đi. Quan sát chúng, nhìn vào tính chân thực của chúng, nhìn vào sự tự phát của chúng, nhìn khả năng quan sát của chúng, nhìn ra chúng tỉnh táo đến mức nào, tràn ngập sự sống và niềm vui như thế nào, hân hoan như thế nào, tràn đầy kinh ngạc và kính nể như thế nào.

 

Religion arises in wonder and awe. If you can feel wonder, if you can feel awe, you are religious. Not by reading the Bible or Gita or Koran, but by experiencing awe. When you see the sky full of stars, do you feel a dance in your heart? Do you see a song arising in your being? Do you feel a communion with the stars? Then you are religious.

Tôn giáo khởi sinh trong sự kinh ngạc và kính nể. Nếu bạn có thể cảm thấy kinh ngạc, nếu bạn có thể cảm thấy kính nể, bạn là người đầy tính tôn giáo. Không phải chỉ việc đọc Kinh Thánh hay Kinh Koran hay Kinh Gita, nhưng bằng việc kinh nghiệm sự kính nể. Khi bạn thấy bầu trời đầy sao, bạn có cảm thấy một điệu vũ trong tim bạn không? Bạn có thấy một bài hát khởi lên trong bản thể bạn? Bạn có cảm thấy sự hiệp thông với những vì sao? Nếu có thì bạn là người tôn giáo.

You are not religious by going to the church or by going to the temple and repeating borrowed prayers which have nothing to do with your heart, which are just head affairs.

Bạn không là người tôn giáo chỉ bởi việc đi đến nhà thờ hay ngôi đền rồi tụng những lời cầu nguyện vay mượn từ người khác, những lời kinh chẳng liên quan gì đến trái tim bạn, những lời kinh ấy chỉ là việc của cái đầu.

 

Religion is a love affair – love affair with existence. And children are in that affair already. All that is needed from your side is not to destroy them. Help them to keep their wonder alive, help them to remain sincere and authentic and intelligent. But you destroy them. That’s what you want, actually, by asking this question: “How can we teach…?”

Tôn giáo là công việc của tình yêu – chuyện tình với sự tồn tại. Và bọn trẻ đang trong chuyện tình đó rồi. Tất cả những gì được cần tới, từ phía của bạn, là đừng phá huỷ chúng. Hãy giúp đỡ để chúng luôn được sống trong ngạc nhiên, giúp chúng giữ nguyên sự chân thành, tính nguyên bản và trí thông minh. Nhưng bạn cứ phá huỷ chúng. Đó là điều mà bạn thực sự muốn, qua việc hỏi câu hỏi này rằng, “Làm sao chúng ta có thể dạy chúng…”

Religion can never be taught, it can only be caught. Are you religious? Have you the vibe of religion around you? Then you will not ask such a stupid question. Then your children will learn it just by being with you.

Tôn giáo không bao giờ có thể được dạy. Bạn có là người tôn giáo không? Bạn có sự rung cảm của tôn giáo xung quanh bạn? Nếu có thì bạn đã không hỏi một câu ngu ngốc như vậy. Thế thì bọn trẻ của bạn sẽ học được điều đó, chỉ bằng việc ở cùng với bạn.

 

If they see you with tears of joy watching a sunset, they are bound to be affected; they will fall silent. You need not tell them to be silent; they will see the tears and they will understand the language. They will see the sacredness of your tears; they will fall silent of their own accord. They will sit silently by your side. They will also watch the stars or the sunset or the moon.

Nếu chúng thấy bạn cùng với những giọt nước mắt hân hoan khi ngắm mặt trời lặn, chúng nhất định sẽ bị ảnh hưởng, chúng sẽ rơi vào im lặng. Bạn không cần bảo chúng phải im lặng, chúng sẽ thấy nước mắt và chúng sẽ hiểu ngôn ngữ của nước mắt. Chúng sẽ thấy tính thiêng liêng trong nước mắt của bạn, chúng sẽ tự mình rơi vào im lặng bằng quyền riêng của chúng. Chúng sẽ ngồi lặng im bên cạnh bạn. Chúng cũng sẽ ngắm nhìn những ngôi sao và hoàng hôn và mặt trăng nữa.

 

Have they seen you dancing around a rosebush when roses have opened in the early morning and the air is fragrant? Have they seen you dancing around the roses? They will ask you, “Can we also participate? Can we also dance with you?”

Đã bao giờ chúng thấy bạn nhảy múa xung quanh một bụi hồng, khi ngắm hoa hồng nở vào một buổi sớm tinh sương trong không gian tràn ngập hương thơm ngát? Đã bao giờ chúng thấy bạn nhảy múa xung quanh những đoá hồng? Chúng sẽ hỏi bạn, “Chúng con có thể cùng tham gia không? Chúng con có thể nhảy cùng cha mẹ không?”

 

In fact, if they want to dance you will say, “Stop this nonsense! Come to the temple with me, and pluck all the roses so that we can offer them to God.” This is religion? The roses were already offered to God; they were already dancing in the breeze, in the sun. Plucking them, you have killed them. You have killed the living roses and now you are going to offer them to a dead God! Some stupid God that you have made, invented. Just a stone which you have painted and put into a temple.

Trên thực tế, nếu chúng muốn nhảy múa bạn sẽ bảo, “Đừng làm trò nữa! Hãy đi đến ngôi đền với ta, và hái những đoá hồng đó để chúng ta có thể dâng lên cho Thượng đế.” Đây là tôn giáo sao? Những đoá hồng đã đang hiến dâng cho Thượng đế rồi, chúng đang nhảy múa trong làn gió, trong mặt trời. Nhổ chúng lên, hái chúng, bạn sẽ giết chúng. Bạn đã giết chết những đoá hồng sống động để mang dâng cho một Thượng đế chết. Vài Thượng đế ngu ngốc mà bạn đã sáng tạo ra, phát minh ra. Chỉ một tảng đá mà bạn đã tô vẽ và đặt vào trong ngôi đền.

Of course, this kind of religion has to be forced because children are intelligent people, very intelligent people. They resist this kind of enforcement. This is trying to destroy their freedom and to destroy their intelligence.

Tất nhiên, loại tôn giáo này sẽ phải bị ép buộc bởi vì bọn trẻ là những người rất, rất thông minh. Chúng sẽ kháng cự lại việc ép buộc này. Điều này sẽ phá huỷ tự do của chúng và phá huỷ trí thông minh của chúng.

Watch the intelligence of the children. And whenever you find intelligence, rejoice in it and help them and tell them that “This is the way you should go on moving.”

Quan sát sự thông minh của bọn trẻ và bất cứ khi nào bạn tìm thấy sự thông minh, hãy tận hưởng nó và giúp bọn trẻ bằng cách nói chúng rằng, “Đây là cách mà con nên sống.”

***

Dad criticized the sermon, Mother thought the organist made a lot of mistakes. Sister did not like the choir’s singing. But they had second thoughts when the young son piped up, “Still, it was a pretty good show for twenty pence.”

Cha chê bài thuyết giảng, mẹ nghĩ người đánh đàn đã mắc nhiều lỗi, chị thì không thích dàn hợp ca. Nhưng họ đều đã suy nghĩ lại khi đứa con trai nhỏ lên tiếng, “Dù vậy, nó vẫn là một buổi diễn khá hay với cái giá 20 đồng xu.”

The owner of a chicken farm wanted to make his son behave better, so he devised an object lesson.
“Do you see, my son? The chickens that were bad were eaten by a fox.”
“So?” replied his son. “If they had been good, we would have eaten them!”

*

Two six-year-olds were examining an abstract painting in a gift shop. Looking at a blotch of paint – “Let us run,” said one, “before they say we did it!”

Chủ một trang trại nuôi gà muốn dạy con trai cách cư xử tốt hơn, ông ấy đã nghĩ ra một bài học. “Con thấy không, con trai? Những con gà cư xử tệ đều bị cáo ăn thịt.”

“Tức là”, con trai ông đáp, “Nếu chúng cư xử tốt hơn, chúng ta sẽ ăn thịt chúng.”

*

A father returned home from his usual day at the office and found his small son on the front steps looking very unhappy.
“What is wrong, son?” he asked.
“Just between you and me,” the boy said, “I simply can’t get along with your wife.”

Một người cha trở về nhà sau ngày làm việc và thấy con trai nhỏ của mình đang đứng trước cửa rất không hạnh phúc. “Có gì không ổn, con trai?” Ông ấy hỏi.

“Đây là chuyện giữa cha và con,” cậu trẻ đáp, “Con đơn giản không thể nào hoà hợp với vợ của cha được.”

*

A father took his young son to an opera for the first time. The conductor started waving the baton and the soprano began her aria. The boy finally asked, “Why is he hitting her with his stick?”
“He is not hitting her, he is just waving it in the air,” replied the father.
“Then why is she screaming?”

Một người cha dẫn đứa con nhỏ đến xem hát opera lần đầu tiên. Người nhạc trưởng bắt đầu vẫy cây gậy baton của ông ấy và giọng nữ cao cất tiếng hát. Cậu bé hỏi cha, “Tại sao ông ấy lại đánh cô kia bằng cây gậy đó?”

“Ông ấy không đánh cô kia đâu, ông ấy chỉ vẫy cái gậy vào không khí.” Người cha trả lời.

“Thế thì tại sao cô ấy lại hét lên?”

*

You just watch small children a little bit; you just see their intelligence.

Bạn chỉ cần quan sát những đứa trẻ nhỏ một chút, bạn sẽ thấy trí thông minh của chúng.

Johnny was just home after his first day at school.
“Well, darling,” asked his mother, “what did they teach you?”
“Not much,” replied the child. “I have got to go again.”

Johny về nhà sau ngày đầu tiên đi học.

“Con yêu, người mẹ hỏi, họ đã dạy con gì thế?”

“Không nhiều lắm, cậu bé đáp, vì con sẽ lại phải đi học nữa.”

***

 

If you watch small children, their inventiveness, their intelligence, their constant exploration into the unknown, their curiosity, their inquiry, you need not teach them any beliefs.

Nếu bạn quan sát lũ trẻ nhỏ, sự sáng tạo của chúng, trí thông minh của chúng, sự khám phá không ngừng vào cái không biết, sự tò mò của chúng, khả năng thám hiểm tìm tòi của chúng, thế thì bạn sẽ không cần phải dạy chúng bất cứ niềm tin nào.

 

And what is religion in your mind, Krishnaraj? – teaching certain beliefs. And no belief is religious, all beliefs make people stupid. Religion is an experience, not a belief. You will make them Hindus or Mohammedans or Christians, but that is not making them religious.

Và theo bạn, tôn giáo là gì hả, Krishnaraj? – việc truyền dạy những niềm tin cụ thể chắc chắn? Không niềm tin nào có tính tôn giáo cả, tất cả mọi niềm tin đều làm cho con người ngu ngốc. Tôn giáo là một kinh nghiệm, không phải một niềm tin. Bạn sẽ biến chúng thành người Hindu, người Hồi giáo hay Kito giáo, nhưng điều đó không làm cho chúng trở nên mang tính tôn giáo.

 

And you are not interested, in fact, in making them religious; you are interested in making them Hindus, Mohammedans, Christians. You want them to belong to your fold and you are afraid of their intelligence. You want to kill it and destroy it before it is too late – before they start revolting, before they start thinking on their own. It is a greatest crime to force children into any religious belief. Help them to understand and tell them to find their religion.

Và bạn không hứng thú, thành thực mà nói, vào việc khiến chúng trở nên tôn giáo. Bạn hứng thú với việc biến chúng thành người Hindu, người Hồi giáo, Kito giáo. Bạn muốn chúng thuộc vào bầy đoàn của bạn và bạn sợ trí thông minh của chúng. Bạn muốn giết chết trí thông minh của chúng, phá huỷ nó trước khi quá muộn – trước khi chúng bắt đầu nổi dậy, trước khi chúng bắt đầu tự mình suy nghĩ. Việc áp đặt bọn trẻ vào trong bất kì niềm tin tôn giáo là tội ác lớn nhất. Hãy giúp chúng hiểu và bảo chúng tự tìm tôn giáo của riêng mình.

 

You don’t allow children to vote; for political ideology they have to wait for twenty-one years, then you think they are ripe enough to vote. And for religious ideology they are ripe enough when they are five or four! Do you think religious education is of lower grade than the political education? Do you think to belong to a political party needs higher intelligence, more maturity, than to belong to a religion?

Bạn không cho phép bọn trẻ đi bỏ phiếu bầu, để có hệ tư tưởng chính trị chúng sẽ phải đợi đến khi hai mốt tuổi, lúc ấy bạn nghĩ chúng mới đủ chín muồi để đi bầu cử. Nhưng với hệ tư tưởng tôn giáo bạn lại cho rằng chúng đủ chín muồi khi chỉ mới năm hay bốn tuổi sao? Bạn nghĩ giáo dục tôn giáo ở cấp thấp hơn giáo dục chính trị sao?  Bạn nghĩ việc quyết định chọn một đảng phái chính trị cần trí thông minh cao hơn, trưởng thành hơn việc chọn một tôn giáo sao?

 

If twenty-one years is the age for political maturity, then at least forty-two years should be the age for religious maturity. Before forty-two years nobody should choose any religion. Inquire, search, explore, and explore all over the place, explore in every possible direction.

Nếu hai mốt tuổi là độ tuổi cần cho sự trưởng thành quyết định chính trị, thế thì ít nhất bốn mươi hai tuổi mới nên là độ tuổi trưởng thành cho quyết định tôn giáo. Trước bốn mươi hai tuổi không ai nên chọn bất cứ tôn giáo nào. Trước bốn mươi hai tuổi người ta nên nghi vấn, tò mò, truy tìm, khám phá và khám phá kháp mọi nơi, khám phá trong mọi chiều hướng có thể trước đã.

And when you decide your religion on your own it has significance: when it is imposed on you it is a slave; when you choose it, it is a commitment, it is involvement.

Và khi bạn tự mình quyết định tôn giáo của mình thì nó mới có ý nghĩa, khi nó áp đặt lên bạn thì bạn là một nô lệ, khi bạn chọn nó, nó là một sự cam kết, nó là sự tham gia.

 

Children should be allowed to choose their own Masters. Parents should not enforce their own ideology on their children. If you really love your children, don’t teach them any religion. Yes, give them the feel of being religious, give them the feel of prayerfulness. And that you can give not by telling them how to pray but by just being in prayer yourself. If they see you in prayer they will catch. Prayer is contagious. They will start asking you, “How we can also participate in the prayer?”

Bọn trẻ nên được cho phép để chọn vị thầy riêng của chúng. Cha mẹ không nên áp đặt tư tưởng của mình vào bọn trẻ. Nếu bạn thực sự yêu con bạn, đừng dạy chúng bất cứ tôn giáo nào. Vâng, bạn có thể cho chúng vài cảm nhận tôn giáo, cho chúng cảm nhận về việc nguyện cầu. Và việc trao này không phải bảo chúng cầu nguyện như thế nào nhưng chỉ bằng việc cầu nguyện của chính bạn. Nếu chúng thấy bạn cầu nguyện chúng sẽ bị ảnh hưởng. Việc cầu nguyện có tính lây lan. Chúng sẽ hỏi bạn, “Làm sao để chúng con cũng có thể tham gia cầu nguyện?”

 

If you sit in meditation and they see the silence and the serenity and the stillness surrounding you and a certain aura that arises out of meditation, a certain radiation, they are bound to be interested in it. They are always interested in everything new.

Nếu bạn ngồi thiền, chúng sẽ thấy sự tĩnh lặng, thấy sự chân thành và thanh thản bao quanh bạn. Nếu bạn thiền, chúng sẽ thấy một vầng hào quang, một loại bức xạ năng lượng phát ra từ việc thiền của bạn, chúng nhất định sẽ hứng thú. Chúng luôn hứng thú với những thứ mới mẻ.

 

And morality is a byproduct of religion. When one feels in the heart religion arising, a relationship, a communion with existence happening, one becomes moral. It is not a question of commandments, it is not a question of shoulds and should-nots; it is a question of love, compassion.

Và đạo đức là sản phẩm phụ của tôn giáo. Khi một người cảm thấy tôn giáo nảy sinh trong trái tim, một mối quan hệ, một sự liên kết với sự tồn tại, người đó sẽ trở nên đạo đức. Nó không phải vấn đề về những điều răn hay về những việc nên làm – không nên làm, nó là vấn đề của tình yêu, của lòng trắc ẩn.

 

When you are silent, a deep compassion arises for the whole existence, and out of that compassion one becomes moral. One cannot be cruel, one cannot kill, one cannot destroy. When you are silent, blissful, you start becoming a blessing to everybody else. That phenomenon of becoming a blessing to everybody else is true morality.

Khi bạn im lặng, một lòng trắc ẩn sâu sắc nảy sinh đối với toàn thể sự tồn tại, và từ lòng trắc ẩn đó, người ta trở thành đạo đức. Người ta không thể nào tàn nhẫn, người ta không thể giết chóc, không thể phá huỷ. Khi bạn yên lặng, bình an, bạn bắt đầu trở thành một phúc lành đối với mọi người khác. Hiện tượng khi người ta trở thành một phúc lành với người khác – đó chính là đạo đức thực sự.

 

Morality has nothing to do with so-called moral principles. These so-called moral principles only create hypocrites: they create only pseudo people, split personalities. A schizophrenic humanity has come about because of thousands of priests, so-called saints and mahatmas and their continuous teachings: “Do this, don’t do that.” You are not helped to be aware, to see what is right and what is wrong. You are not given eyes, you are simply given directions.

Đạo đức thực không liên quan gì với những thứ đang được gọi là nguyên tắc đạo đức. Thứ gọi là nguyên tắc đạo đức này chỉ tạo ra những kẻ đạo đức giả, tạo nên những con người giả tạo với nhân cách chia chẻ. Một nhân loại tâm thần phân liệt đang tôn tại là bởi vì hàng ngàn tu sĩ, thứ gọi là thánh nhân và mahatmas đã liên tục dạy người ta phải “làm điều này, không làm điều nọ.” Bạn không được giúp đỡ để trở nên nhận thức, để thấy cái gì là đúng và cái gì là sai. Bạn không được trao cho đôi mắt, bạn chỉ được trao những hướng đi.

 

My effort here is to help so that you can open your eyes – to uncover your eyes, to remove all kinds of curtains from your eyes, so that you can see what is right. And when you see what is right you are bound to do it, you cannot do otherwise. When you see what is wrong you cannot do it; it is impossible.

Nỗ lực của tôi ở đây là giúp bạn để bạn có thể mở đôi mắt của mình ra – gỡ lớp bao phủ đôi mắt bạn, dỡ bỏ tất cả mọi loại rèm che khỏi mắt bạn, để bạn có thể thấy cái gì là đúng. Và khi bạn thấy cái gì là đúng, tự nhiên bạn sẽ làm nó, bạn không thể làm khác được. Khi bạn thấy cái gì là sai bạn không thể làm nó được, đơn giản là không thể.

Religion brings clarity and clarity transforms your character.

Tôn giáo mang lại sự thấu suốt và sự thấu suốt này sẽ biến đổi tính cách bạn.

 

Osho, Zen: The Special Transmission, Ch 6, Q 4

Osho, Thiền – Truyền trao đặc biệt, chương 6, câu hỏi 4

Phi Tuyết dịch và chia sẻ

Để đăng kí tham gia học tiếng Anh hiệu quả bằng phương pháp chép-dịch của Học Viện Anh Ngữ Thần Chú, mời bạn tìm hiểu tại link sau và inbox fanpage của Phi Tuyết.

https://phituyet.com/giai-ma-nhung-hieu-lam-ve-viec-hoc-anh-van/

Namaste!