Phi Art: The Empty Boat No.2

When the boat is not empty (The summer stage of life)

The boat of this age is not empty because it is so full:

Full of hopes and dreams

Full of desires, wishes and needs

Full of ambition and passion

Full of responsibilities and expectations

Full of ideas about ideologies, judgments, prejudices and knowledges

It’s full of comparisons and burdens.

It is full of unconsciousness

Like a boat struggling in a storm with no light in and out

In another word, it is full of ego.

Ego is the worst burden not anyone can realize easily

Ego creates a storm surrounding the boat

Until the boat gets totally tired of the journey

Until the boat gets sick of its own weight

When it wants nothing but moments of peace and happiness

When it knows it’s enough

It will start throwing up all the burdens and giving up all the desires

Then it will release itself from all the weight

And it will seek a way to be empty

Empty is free

Empty is peace

Empty is bliss

Phi Tuyết

Art-Phi.losophy

Khi Thuyền Không Rỗng

Giai đoạn mùa hè của cuộc đời

Con thuyền của giai đoạn này không rỗng vì nó quá đầy:

Đầy hy vọng và ước mơ

Đầy ao ước, ham muốn và mong cầu

Đầy tham vọng và đam mê

Đầy trách nhiệm và kỳ vọng

Đầy ứ các ý tưởng về ý thức hệ, phán xét, định kiến và kiến thức

Nó đầy những so sánh và các loại gánh nặng

Nó đầy vô ý thức

Như con thuyền mắc kẹt trong cơn bão tố không có chút ánh sáng bên trong lẫn bên ngoài

Nói cách khác, nó chứa đầy bản ngã.

Bản ngã là gánh nặng lớn nhất mà người ta không dễ dàng nhận biết

Bản ngã tạo ra một cơn bão bất tận bao vây con thuyền mọi lúc

Cho đến khi con thuyền hoàn toàn mệt mỏi với cuộc hành trình

Cho đến khi con thuyền phát ốm vì trọng lượng của chính nó

Khi nó không còn muốn gì ngoài những giây phút bình yên và hạnh phúc

Khi nó biết thế là đủ

Nó sẽ bắt đầu vứt bỏ mọi gánh nặng và từ bỏ mọi ham muốn

Sau đó, nó sẽ tự giải phóng mình khỏi mọi tải trọng không cần thiết

Và nó sẽ tìm cách để trở nên trống rỗng

Trống là tự do

Trống rỗng là bình an

Trống rỗng là hạnh phúc

Làm rỗng thuyền của mình đi…

Phi.losophy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *