365 days with Osho: Day 11-20


DAY 11

The diamond is within and we are without. It is part of our being, but we are looking everywhere else except there: hence the mistery, hence the frustration, hence the despair.

Kim cương thì ở bên trong và chúng ta thì ở bên ngoài. Nó là một phần của bản thể ta, nhưng chúng ta cứ tìm kiếm khắp nơi ngoài trừ nơi đó: vì thế mà ta khổ sở, thất vọng, tuyệt vọng.

Look within, look into yourself, and the kingdom of God is yours. We have never lost it, not even for a single moment. In fact even if we want to lose it, we cannot. It is our very being.

Hãy nhìn vào bên trong, nhìn vào trong chính bạn, và vương quốc của Thượng đế là của bạn. Chúng ta chưa bao giờ mất nó, dù chỉ trong một khoảnh khắc. Trên thực tế, kể cả khi chúng ta muốn mất nó, chúng ta không thể. Nó là chính sự tồn tại của ta.

But we have become beggars through our own decision, through our own stupidity. We are forgotten how to read the language of the inner scripture, and we are searching in the Vedas, and the Korans, and the Bibles…

Nhưng chúng ta đã trở thành những kẻ ăn mày bởi chính quyết định của mình, bởi chính sự ngu ngốc của mình. Chúng ta đã quên cách đọc ngôn ngữ của kinh sách bên trong, và chúng ta cứ tìm kiếm trong kinh Vệ Đà, trong Korans và Kinh thánh…

We will become great scholars, but not rich: we will remain as poor as ever. Richness comes only in one way, and that is by going in, there is the mine, the treasure, the inexhaustible treasure.

Chúng ta sẽ trở thành những học giả lớn, nhưng không giàu có: chúng ta sẽ cứ nghèo khổ như bao giờ. Sự giàu có chỉ đến theo một cách, và đó là bằng cách đi vào trong, nơi đó là mỏ vàng, là kho báu, kho báu bất tận.

Turn in, turn in, and then there is great joy – unending. Life is significant only then, never before. Life is life only then, never before.

Quay vào trong, quay vào trong đi, nơi đó có niềm vui lớn – không đáy. Cuộc sống có ý nghĩa chỉ từ đó, chưa bao giờ trước đó. Cuộc sống là cuộc sống cũng từ đó, không trước đó.

 

DAY 12

Prepare the way for existence to come in, be ready to receive the sun, the light. The only thing that is needed is to become more and more aware, less and less in the mind and more and more outside the mind, watching it, not getting involved. Just become a detached observer. That’s exactly the meaning of the word ecstacy – to stand outside.

Chuẩn bị con đường cho sự tồn tại đi vào, sẵn sàng để đón nhận mặt trời, ánh sáng. Chỉ một thứ được cần tới là hãy trở nên nhận biết nhiều hơn, ít tâm trí hơn và đi ra ngoài tâm trí nhiều hơn, quan sát nó, nhưng không tham gia vào. Chỉ trở thành một người quan sát tách rời. Đó chính xác là ý nghĩa của từ ecstacy – (‘ngây hồn’, và cũng là tên một loại chất gây ảo giác) – chỉ đứng ở ngoài.

Learn to stand outside of the mind and you have learned all that there is to learn. All the religions, in different ways, in different languages, teach only one secret: how to stand outside of your mind.

Học cách đứng bên ngoài tâm trí và bạn đã học được tất cả những gì cần học. Tất cả mọi tôn giáo, theo các cách khác nhau, trong ngôn ngữ khác nhau, dạy chỉ một bí mật: làm cách nào để đứng bên ngoài tâm trí của bạn.

And the day you succeed is the greatest day in your life. That day you are reborn. That day you are no longer part of the physical world, you become part of existence.

Và ngày mà bạn thành công sẽ là ngày vĩ đại nhất trong đời bạn. Đó là ngày bạn được tái sinh. Đó là ngày mà bạn không còn là một phần của thế giới vật lý, bạn trở thành một phần của sự tồn tại.

 

DAY 13

If we can see the beauty, if we can experience the joy, the dance of the stars and the trees and the wind and the rain, we will not ask such stupid questions as: “What is God?” and “Where is God?” and “Does God exist or not?”

Nếu chúng ta có thể thấy vẻ đẹp, nếu chúng ta có thể kinh nghiệm niềm vui, điệu vũ của những vì sao và những cái cây và cơn gió và cơn mưa, chúng ta sẽ không hỏi những câu hỏi ngu xuẩn như là: “Thượng đế là gì?” và “Thượng đế ở đâu?”

We will know that this beauty is God, that this splendor is God, that this dance, this celebration, is God.

Chúng ta sẽ biết rằng vẻ đẹp này chính là Thượng đế, rằng sự huy hoàng này là Thượng đế, rằng điệu vũ này, sự mở hội này, chính là Thượng đế.

My whole approach is to make you more sensitive toward the beauties of nature, life, existence, because that is the only valid way to become aware of God. There is no other way. There has never been and there will never be.

Toàn thể sự tiếp cận của tôi là làm cho bạn ngày càng nhaỵ cảm hơn với vẻ đẹp của tự nhiên, cuộc sống, sự tồn tại; bởi vì đó là cách giá trị duy nhất để trở nên nhận biết về Thượng đế. Không có cách khác. Chưa từng có cách khác và sẽ không bao giờ có.

 

DAY 14

The most important thing to remember in life is that God loves us, that he has not forsaken us, that he is not indifferent to us, that he is continuously concerned about us, that he cares.

Điều quan trọng nhất cần nhớ trong cuộc sống là Thượng đế yêu thương chúng ta, rằng ngài ấy đã không từ bỏ chúng ta, rằng ngài không lạnh lùng với chúng ta, rằng ngài ấy vẫn luôn quan tâm chúng ta, ngài ấy chăm lo chúng ta.

The deeper this idea enters your heart the better because when you start feeling more and more loved by God, you will be able to love others. That’s how we become able to love: if we are loved we can love; if we are not loved we don’t know how to love, we don’t know what love is.

Ý tưởng này đi càng sâu vào trái tim bạn càng tốt bởi vì khi bạn bắt đầu cảm thấy nhiều tình yêu từ Thượng đế hơn, bạn sẽ bắt đầu có thể yêu người khác. Đó là cách chúng ta trở nên có khả năng yêu: nếu chúng ta được yêu chúng ta cũng có thể yêu, nếu chúng ta không được yêu thế thì chúng ta không biết làm cách nào yêu, chúng ta không biết tình yêu là gì.

In the world today, love is disappearing because God has disappeared. The sky is empty. It used to be full of love. For centuries people looking at the sky. They were uplifted, they felt love pouring, raining, showering on them. They were moved and touched by it, they were transformed by it.

Trong thế giới ngày nay, tình yêu đang biến mất bởi vì Thượng đế đã biến mất. Bầu trời trống rỗng kia đã từng tràn đầy tình yêu. Trong hàng thế kỉ người ta đã nhìn lên bầu trời. Họ đã được thăng hoa, họ cảm thấy tình yêu mưa rào, tuôn tràn lên họ. Họ đã di chuyển và được chạm bởi nó, họ đã được biến đổi bởi nó.

And then they were able to love others, because when you have love you can give it to others. If you don’t have it, how can you give it to others? And the only source to get it from is God because he is the only inexhaustible source.

Và sau đó họ có khả năng để yêu những người khác, bởi vì khi bạn có tình yêu thì bạn mới có thể trao nó cho người khác được. Nếu bạn không có nó, làm sao bạn có thể trao cho người khác? Và nguồn duy nhất để nhận nó là từ Thượng đế bởi vì ngài ấy là nguồn vô tận duy nhất.

 

DAY 15

The guest is always ready to come in, but the host is missing. He is somewhere else, dreaming, desiring…. He is never at home, never here now – he is either in the past or in the future.

Vị khách thì luôn sẵn sàng để bước vào, nhưng chủ nhà lại đi vắng. Anh ta bận ở đâu đó khác mơ mộng, ước ao… Anh ta chưa bao giờ ở nhà, chưa bao giờ ở đây bây giờ – anh ta hoặc là ở trong quá khứ, hoặc ở trong tương lai.

There are only two ways to go astray: into that which is already past and into that which has not yet come. The past and the future are the only two ways to escape from the present. And God knows only one time. He has no acquaintance with the past and the future: the present is the only time for him – and we are never in the present.

Chỉ có duy nhất hai cách để đi lạc: đi vào trong những gì đã xảy ra và đi vào trong những gì còn chưa xảy tới. Quá khứ và tương lai là hai cách để trốn thoát khỏi thực tại. Và Thượng đế chỉ biết một loại thời gian – Ngài không quen biết gì với quá khứ và tương lai – hiện tại là thời gian duy nhất của ngài – và chúng ta thì lại không bao giờ ở hiện tại cả.

The host goes on knocking and cannot find God because he knocks in the past, in the future. And God goes on knocking and cannot find the host because he knocks in the present and the host is never in the present.

Chủ nhà cứ liên tục gõ cửa tìm kiếm Thượng đế nhưng không thể, bởi vì anh ta gõ vào trong quá khứ, trong tương lai. Và Thượng đế thì cũng liên tục gõ cửa nhưng không thể tìm chủ nhà bởi vì ngài ấy gõ vào hiện tại, mà chủ nhà thì chẳng bao giờ ở hiện tại cả.

 

DAY 16

Be utterly surrendered to existence: no more fight, no more conflict, no more private goals of your own. Let the whole possess you, let the whole guide you. Then wherever it takes you is good, and whatsover it makes you is good.

Hãy đầu hàng sự tồn tại một cách toàn bộ: không tranh đấu thêm nữa, không mâu thuẫn, không đặt các mục tiêu cá nhân. Hãy để cho cái toàn thể chiếm hữu bạn, để cái toàn thể hướng dẫn bạn. Thế thì bất cứ nơi nào nó mang bạn đi thì đều tốt và bất cứ gì nó biến đổi bạn, đều tốt.

Man alone cannot do right, he will only do wrong. Right happens only when man allows existence to function through him.

Con người tự một mình không thể làm điều đúng, anh ta chỉ có thể làm sai. Điều đúng xảy ra chỉ khi người ta cho phép sự tồn tại vận hành qua mình.

So allow existence to function through you. Trust. If this whole universe is going so beautifully, why can’t it take care of you? Why should you be worried, anxious about yourself?

Vậy nên hãy cho phép sự tồn tại vận hành qua bạn. Hãy tin cậy. Rằng nếu toàn thể vũ trụ đang được vận hành một cách đẹp đẽ thế, tại sao nó không thể chăm lo cho bạn? Tại sao bạn lại phải lo lắng, sao phải bận lòng?

No rose bush is worried, no bird, no animal, no star. It is just the stupid human mind that creates so many worries – and the simple reason is that it thinks it is seperate.

Không bụi hồng nào lo lắng cả, không chim không thú nào, không vì sao nào. Chỉ có tâm trí ngu ngốc của con người mới tạo ra quá nhiều lo lắng – và lý do đơn giản là nó nghĩ nó tách biệt.

Natuarlly, if you are seperate, then all the worry is yours: if you are not separate, then the whole will take care.

Một cách tự nhiên, nếu bạn tách biệt, thế thì tất cả lo lắng là của bạn, nếu bạn không tách biệt, thế thì cái toàn thể sẽ chăm lo bạn.

 

DAY 17

When one is in the deep let-go with the whole, the consequence is bliss. It is a by-product, it is a reward, but an inevitable reward. The surrendered person has tremendous blissfulness around him, within and without. He knows nothing else, no other taste, only the taste of blissfulness.

Khi một người ở trong sự buông thư sâu sắc với cái toàn thể, kết quả là phúc lạc. Nó là sản phẩm phụ, nó là một phần thưởng, nhưng một phần thưởng tất yếu. Người buông xuôi có một phúc lành bao la quanh người đó. Anh ta không biết gì khác, không hương vị nào khác ngoài hương vị của phúc lạc.

Sannyas has to become the beginning of surrendering. In the beginning, of course one surrendered only hesitantly, only calculatively, bit by bit. One watches what happens – if you surrendered so much, what happens? But as you surrender you start opening up windows toward the starry sky, then sooner or later you will be able to surrender all.

Sannyas phải trở thành điểm khởi đầu của sự buông xuôi này. Ban đầu, tất nhiên một người chỉ buông xuôi/đầu hàng một cách miễn cưỡng, một cách tính toán, từng chút một. Ban đầu người ta sẽ quan sát những gì xảy ra: nếu họ buông xuôi quá nhiều, chuyện gì xảy ra? Nhưng khi buông xuôi rồi bạn sẽ bắt đầu mở những cửa sổ hướng về bầu trời đầy sao, thế thì sớm muộn gì bạn cũng sẽ có thể buông xuôi toàn bộ.

The moment all is surrendered, all is achieved. It is a paradox; the moment you lose everything to existence, you gain everything that you always wanted to gain. But this victory does not come through fighting, it comes through love, through trust.

Khoảnh khắc tất cả được buông xuôi/đầu hàng, tất cả cũng đạt được. Nó là một nghịch lý, khoảnh khắc bạn mất tất cả cho sự tồn tại, bạn đạt được mọi thứ mà bạn luôn muốn đạt được. Nhưng chiến thắng không đến qua tranh đấu, nó đến thông qua tình yêu, thông qua tin cậy.

 

DAY 18

Seek godliness through beauty, the beauty of everything. Let that become your inquiry.

Truy tìm tính Thượng đế thông qua cái đẹp, cái đẹp của mọi thứ. Hãy để điều đó trở thành cuộc truy tìm.

Workship beauty, rejoice in beauty. And when you worship beauty and joice in beauty, you start becoming beautiful.

Tôn thờ cái đẹp, vui vẻ trong cái đẹp. Và khi bạn tôn thờ cái đẹp và vui vẻ trong cái đẹp, bạn bắt đầu trở nên xinh đẹp.

Truth and good will follow. If one can attain one out of the three, the other two automatically come along.

Chân lý và Cái thiện sẽ theo sau. Nếu một người có thể đạt đến một trong ba thứ, hai thứ còn lại sẽ tự động theo sau. (Ba thứ: Cái Đẹp – Chân Lý – Cái Thiện: Chân – Thiện – Mỹ)

 

DAY 19

Whenever you have time, at any moment, relax and go in. Forget the whole world for a moment, as if it does not exist.

Bất cứ khi nào bạn có thời gian, bất cứ khoảnh khắc nào, thư giãn và đi vào bên trong. Quên hết về toàn thế giới trong một lát, như thể nó không hề tồn tại.

Thinking that the world consists only of illusions is one of the ancient strategies, thinking that it is made of the same stuff as dreams are made of.

Nghĩ rằng thế giới tồn tại chỉ là ảo tưởng là một trong số những chiến thuật cổ xưa, nghĩ rằng nó được làm bởi cùng chất liệu tạo ra mơ.

It is not that it is illusory, it is just a device. Thinking it is just so that you can go in: there is no need to bother about the world.

Nó không phải là ảo tưởng, nó chỉ là công cụ. Nghĩ về nó rằng bạn có thể đi vào trong: ở đó không cần bận tâm về thế giới.

Forget all about it, let it disappear and go into your aloneness. It is there that you will find the source of bliss.

Quên hết về nó, để nó biến mất và đi vào trong sự một mình của bạn. Nó ở đó mà bạn sẽ tìm thấy cội nguồn của phúc lạc.

 

DAY 20

Unless we are a blessing to existence, we can’t be blessed.

Trừ khi người ta là một phúc lành cho sự tồn tại, người ta không thể được chúc phúc.

We have to deserve it, we have to be worthy of it, and the only way to deserve it is to lose yourself in love with existence.

Chúng ta phải xứng đáng với nó, chúng ta phải giá trị với nó, và chỉ duy nhất một cách để xứng đáng với nó là phải làm mất bản thân bạn trong tình yêu với sự tồn tại.

Religion is nothing but a love affair with existence.

Tôn giáo không gì khác nhưng là một cuộc tình với sự tồn tại.

It is not ritual, it has nothing to do with churches and temples and mosques, and nothing to do with the Vedas and the Koran and the Bible. It has a totally different meaning: you become married to existence.

Nó không phải nghi lễ, nó không có gì để làm với nhà thờ và đền chùa, và không có gì để làm với kinh Vệ Đà, kinh Koran hay Kinh thánh. Nó có một ý nghĩa hoàn toàn khác: bạn kết hôn với sự tồn tại.

You are in love with the stars and the trees and the mountains and the clouds because they are different spaces of existence. You are in love with people and animals – you are simply in love with all that is.

Bạn trong tình yêu với những vì sao và những cái cây và những ngọn núi và những đám mây bởi vì chúng là những không gian khác của sự tồn tại. Bạn trong tình yêu với người và động vật – bạn đơn giản trong tình yêu với tất cả những gì hiện hữu.

If that is possible, great benediction happens, a great showering of joy from the beyond: you are bathed in bliss.

Nếu điều đó là có thể, một phúc lành vĩ đại xảy ra, một cơn mưa vĩ đại của niềm vui từ trên cao giáng xuống: bạn được tắm mình trong phúc lạc.

 

Đọc – dịch sách Osho

Phương pháp học Anh Văn thông qua chép – dịch do Phi Tuyết biên soạn và hệ thống hoá.

Mọi chi tiết về Học Viện Anh Ngữ Thần Chú – Mantras Academy – xin tìm đọc trên phituyet.com

Namaste!