365 days with Osho: Day 21-30


DAY 21

Humbleness does not mean less ego, it simply means no ego. And the moment ego is totally put aside, discarded, love starts blossoming as if the spring has suddenly come to you. And there is not only one flower, but thousands of flowers in your being. Great is the fragrance.

Khiêm tốn không có nghĩa là bớt bản ngã đi, nó đơn giản nghĩa là không có bản ngã. Và khoảnh khắc bản ngã hoàn toàn bị gạt sang một bên, bị vứt bỏ, tình yêu bắt đầu nở rộ như thể mùa xuân bất ngờ đến với bạn. Và không chỉ một bông hoa đâu, nhưng hàng ngàn đoá hoa trong bản thể bạn. Tuyệt vời làm sao hương thơm của chúng.

It is because of this experience of the spring and the flowers and the infinite fragrance that Jesus called God “love”. He came closer to the definition of God than anybody else before him. “God is love”, simply means God is only for those who are ready to totally risk their ego.

Chính bởi vì kinh nghiệm này của mùa xuân với những đoá hoa và hương thơm vô hạn này mà Jesus gọi Thượng đế là “tình yêu”. Ông ấy đã đến gần với định nghĩa về Thượng đế hơn bất kì ai khác trước đó. “Thượng đế là tình yêu”, đơn giản nghĩa là, Thượng đế chỉ thuộc về ai sẵn sàng mạo hiểm toàn bộ bản ngã của mình.

One loses nothing in losing the ego except one’s misery, darkness, one’s death. All that is wrong with us is with us only because of the ego. The ego is the only problem, and egolessness the only solution.

Người ta không mất gì trong việc vứt bỏ bản ngã ngoại trừ mất đi sự đau khổ của người đó, bóng tối của người đó, cái chết của người đó. Tất cả những điều sai đang tồn tại ở trong ta chỉ bởi vì bản ngã. Bản ngã là vấn đề duy nhất, và vô ngã là giải pháp duy nhất.

 

DAY 22

Paradise is not somewhere else. Paradise is not geographical. It is not above the clouds in the heavens, it is within you. And it is not in some other time, after death. It is in you right now. You are made of it, so there is no need to seek and search anywhere else.

Thiên đường không ở nơi nào khác. Thiên đường không phải là nơi chốn địa lý. Thiên đường không nằm cao trên các tầng mây, nó ở bên trong bạn. Và nó cũng không phải ở thời gian nào khác, như là sau cái chết. Nó ở trong bạn ngay lúc này. Bạn được làm ra bởi nó, cho nên không cần phải tìm kiếm ở bất cứ đâu cả.

All that is needed is to relax and be in oneself, to dive into one’s being deeply, so deeply that the whole world disappears, as if it did not exist for the moment. So that your consciousness is all that exists.

Tất cả những gì cần thiết là thư giãn và ở bên trong chính mình, lặn sâu vào trong bản thể bạn, sâu đến nỗi toàn thể thế giới biến mất, như thể nó không tồn tại trong khoảnh khắc. Thế thì nhận thức của bạn là tất cả những gì tồn tại.

All of existence becomes nonexistential and just your life is all. The purity of it… It is not contaminated by anything. Nothing is reflected in your mirror.

Tất cả sự tồn tại trở thành không tồn tại và chỉ sự sống của bạn trở thành tất cả. Sự tinh khiết của nó… Nó không bị ô nhiễm bởi bất cứ gì. Không có gì phản chiếu trong gương của bạn.

Your consciousness is simply pure, without any ripples, without any waves. In that moment, one comes to know what paradise is.

Nhận thức của bạn trở nên tinh khiết, không có bất cứ gợn sóng nào hay bất cứ dấu vết nào. Trong khoảnh khắc đó, người ta trở nên biết thiên đàng là gì.

We have not lost it somewhere else, we have not been driven out of paradise. It already exists inside us, it has always existed inside us, but we never look within ourselves.

Chúng ta không đánh mất nó ở nơi nào khác, chúng ta chưa bao giờ bị đuổi ra khỏi thiên đàng. Nó đang hiện hữu bên trong chúng ta, nó luôn tồn tại bên trong chúng ta, nhưng chúng ta chưa bao giờ nhìn vào bên trong chính mình.

We go on looking outward, hence we go on missing our own treasures, our own kingdom of God.

Chúng ta cứ tiếp tục nhìn ra bên ngoài, vì vậy mà chúng ta tiếp tục bỏ lỡ kho báu của chính mình, bỏ lỡ vương quốc Thượng đế của chính mình.

 

 

DAY 23

 

Man is born as a quest. Man is not born as a complete being. A dog is born complete. A tree, a rock… The whole of existence, except for man, has one similar thing: they are all complete. Only man is incomplete, hence man has an opening. Everything else is closed. A rose is a rose is a rose, but man may be a thousand and one things. A man can be a Judas, a man can be a Jesus. All the possibilities are open, all the alternatives available.

Con người được sinh ra như một nhiệm vụ, một cuộc truy tìm. Con người không được sinh ra như một thực thể hoàn chỉnh. Một con chó được sinh ra hoàn chỉnh. Một cái cây, một tảng đá… toàn thể sự tồn tại, ngoại trừ con người, có một điểm chung: chúng đều đã được hoàn thiện. Duy chỉ con người là chưa hoàn thiện, vì vậy mà con người có một sự khai mở. Mọi thứ khác đều đã đóng lại. Một bông hoa hồng là một bông hoa hồng là một bông hoa hồng, nhưng con người có thể trở thành một ngàn lẻ một thứ. Một người có thể trở thành một Judas, một người có thể trở thành một Jesus. Mọi khả năng đều mở ra, mọi lựa chọn thay thế đều sẵn có.

So those who take their life for granted miss the whole point. Life is a quest, it is an inquiry, an inquiry into how to be total, how to be whole. This is the dignity of man, this is his uniqueness: he can grow because he is not complete, he can blossom because he is not yet entire, he can learn, he can become.

Vậy nên những ai coi cuộc sống của mình là đương nhiên thì đã lỡ mất toàn thể vấn đề. Cuộc sống là một nhiệm vụ, nó là một cuộc truy tìm, truy tìm cách trở nên toàn bộ, trở nên toàn thể. Đây là phẩm giá của con người, đây là sự độc nhất của con người: anh ta có thể trưởng thành bởi vì anh ta vẫn chưa hoàn thiện, anh ta có thể nở hoa bởi vì anh ta vẫn chưa trọn vẹn, anh ta có thể học, anh ta có thể trở thành.

 

DAY 24

 

Existence speaks in everyone’s heart, but we are so occupied in our heads that we never listen to that still, small voice within. There is so much clamoring, so much unnecessary noise – we have made the head a marketplace.

Sự tồn tại cất tiếng nói trong trái tim mỗi người, nhưng chúng ta quá bận rộn trong đầu mình đến nỗi chúng ta chưa bao giờ lắng nghe giọng nói nhỏ bé bên trong đó. Có quá nhiều tiếng la hét, quá nhiều những tiếng ồn không cần thiết – chúng ta đã làm cho cái đầu thành một bãi chợ.

The heart goes on calling and we remain deaf to it. Existence is not far away, it is very close. All that is needed is the art of making the mind a little silent, a little less noisy, a little more peaceful, relaxed.

Trái tim liên tục cất tiếng gọi và chúng ta vẫn cứ điếc đối với nó. Sự tồn tại không ở quá xa, nó ở rất gần. Tất cả những gì cần thiết là nghệ thuật của việc làm cho tâm trí trở nên tĩnh lặng chút xíu, bớt ồn ào chút xíu, bình an và thư giãn hơn chút xíu.

As the mind settles into relaxation, suddenly you start hearing a divine music within you. Existence has started playing on the instrument of your heart, on the harp of your heart, and that music is transforming. Once heard, it is never forgotten. One heard, life is never the same again. Once heard, you have become part of immortal existence. You are no longer a mortal.

Khi tâm trí được lắng đọng trong sự thư giãn, đột nhiên bạn bắt đầu nghe một âm nhạc linh thiêng bên trong bạn. Sự tồn tại bắt đầu chơi trên nhạc cụ của trái tim bạn, trên đàn hạc của trái tim bạn, và âm nhạc đó làm biến đổi. Một khi được nghe, nó sẽ không bao giờ bị quên lãng. Một khi được nghe, cuộc sống sẽ không bao giờ như cũ nữa. Một khi được nghe, bạn trở thành một phần của sự tồn tại vĩnh hằng. Bạn không còn là một con người hữu tử.

 

DAY 25

 

We can not be victorious on our own. If we try to be victorious on our own, we are bound to be defeated, we are doomed. Failure is absolutely certain, inevitable. It is like a small wave fighting against the whole ocean: it belongs to the ocean, how can it fight? It is like the part fighting the whole, the leaf fighting the tree to which it belongs. The leaf can be victorious only in the victory of the tree, not seperately. The wave can be victorious only in the ocean, not again it, not without it.

Chúng ta không thể nào tự mình chiến thắng. Nếu chúng ta cố gắng để tự mình chiến thắng, chúng ta nhất định sẽ bị đánh bại, số phận của chúng ta đã được định đoạt. Thất bại là điều hoàn toàn chắc chắn và không thể tránh khỏi. Nó giống như một con sóng nhỏ tranh đấu chống lại toàn thể đại dương: nó thuộc vào đại dương, làm sao nó có thể tranh đấu? Nó giống như việc bộ phận tranh đấu với cái toàn thể, hay chiếc lá tranh đấu với cái cây nơi mà nó thuộc về. Chiếc lá có thể chiến thắng chỉ trong chiến thắng của cái cây, không tách biệt. Con sóng có thể chiến thắng cũng chỉ trong chiến thắng của đại dương, không chống lại đại dương, không bên ngoài đại dương.

Man is victorious when he lives not according to his will, but according to the will of existence.

Con người chiến thắng chỉ khi anh ta sống mà không theo ý chí của riêng mình, nhưng tuân theo ý chí của sự tồn tại.

 

DAY 26

 

From this very moment, remember that you are not separate from existence. And don’t only remember, experiment: be one with the tree you are sitting beside, be one with the river you are swimming in, be one with the person whose hand you are holding. Slowly, slowly, experiment being one with the rock you are sitting on, being one with the faraway star you are looking at in the night.

Ngay từ khoảnh khắc này, hãy nhớ rằng bạn không tách biệt khỏi sự tồn tại. Và không chỉ nhớ, hãy kinh nghiệm nó: trở thành một với cái cây mà bạn đang ngồi bên, trở thành một với dòng sông mà bạn đang bơi, trở thành một với người mà bạn đang nắm tay. Chầm chậm, kinh nghiệm việc trở thành một với tảng đá mà bạn đang ngồi, trở thành một với ngôi sao xa xôi mà bạn đang ngắm nhìn trong đêm tối.

Slowly slowly, the knack of immediately merging into the object is learned. The observer becomes the observed, the knower becomes the known. Then, watching a roseflower,  you become a roseflower, there is no separation. In that moment you will come to know two things: love and bliss – bliss for yourself, love for all.

Chầm chậm, bạn sẽ học được kĩ xảo của việc liên kết với chủ thể một cách ngay lập tức. Người quan sát trở thành thứ được quan sát, người biết trở thành cái được biết. Thế thì, ngắm nhìn một đoá hoa hồng, bạn trở thành một đoá hoa hồng, không có sự tách biệt. Trong khoảnh khắc đó bạn sẽ biết hai thứ: tình yêu và phúc lạc – phúc lạc cho bản thân bạn, tình yêu cho tất cả.

 

DAY 27

 

Man is a seed, but just a seed – he is of great potential, but nothing is actual. The seed can dia as a seed without ever becoming a tree, without ever coming to flowering. Man is a seed of light. But ordinarily man is not resplendent, man is not luminous, for the simple reason that the shell of the seed is hard and there are no windows.

Con người là một hạt mầm, nhưng chỉ là một hạt mầm – anh ta có tiềm năng lớn lao, nhưng nó chỉ là tiềm năng chứ không phải thực tại. Hạt mầm có thể chết trước khi trở thành một cái cây, trước khi biết đến việc nở hoa. Con người là một hạt mầm của ánh sáng. Nhưng con người hạt mầm bình thường thì không rực rỡ, không phát sáng, vì lý do đơn giản là vỏ ngoài của hạt mầm thì quá cứng và không có cửa sổ nào cả.

Man remains enclosed in himself, hence the darkness on the faces of people, in their eyes. But if the shell can be broken – and it can be – then great light is released. It is an exploision! That exploision brings ecstacy. That explosion brings you the eternal. That explosion makes you aware of your eternity, of your godliness.

Con người vẫn đang bị bao bọc bên trong chính mình, vì vậy mà có bóng tối phủ trên gương mặt của mọi người, trong mắt họ. Nhưng nếu lớp vỏ bọc có thể bị phá vỡ – và nó có thể – thế thì ánh sáng tuyệt vời sẽ được giải phóng. Nó giống như một vụ nổ. Vụ nổ đó đem lại hoan lạc ngây ngất. Vụ nổ đó đem đến cho bạn sự bất tử. Vụ nổ đó làm bạn nhận ra sự vĩnh hằng của bạn, tính thượng đế của bạn.

There is no way other than meditation to break the seed. One has to go on hammering with meditation. One never knows how long it will take because each individual is different. No individual is predictable because people have lived different lives in their past and they have accumulated different personalities.

Không có cách nào khác để phá vỡ hạt mầm, ngoại trừ thiền định. Người ta phải liên tục gõ búa bằng thiền định. Người ta không bao giờ biết việc đó sẽ mất bao lâu bởi vì mỗi cá nhân đều khác biệt. Không cá nhân nào có thể dự đoán bởi vì người ta đã sống những kiếp sống khác nhau trong quá khứ và họ đã tích luỹ những cá tính khác nhau.

A few people have very thin layers: just a little hit is enough, just the shadow of the whip is enough, not even the whip is needed. But a few people are really thick-skinned: unless you go on hammering, their inner light, their inner splendor, cannot be released. And one never knows how thick the layer is.

Một vài người có những lớp vỏ rất mỏng: chỉ đánh một chút là đủ, thậm chí chỉ cái bóng của roi da là đủ, chứ không cần dùng đến roi da. Nhưng một vài người có những lớp vỏ rất dày: trừ khi bạn liên tục gõ búa, bằng không thì ánh sáng bên trong của họ, sự huy hoàng chói lọi bên trong của họ sẽ không thể nào được giải phóng. Và người ta không bao giờ biết được các lớp vỏ này dày thế nào.

One thing is certain – it may take a little longer or a little less time, that doesn’t matter – the shell of the seed can be broken, the breakthrough is possible. And that is the only hope for man because only through that breakthrough you become aware that God is. Then life has meaning, significance, beauty, benediction.

Một điều là chắc chắn – nó có thể mất nhiều hoặc ít thời gian hơn một chút, nhưng điều đó không quan trọng – lớp vỏ của hạt mầm có thể bị phá vỡ, việc khai phá nó là hoàn toàn có thể. Và đó là hy vọng duy nhất cho con người bởi vì chỉ qua việc khai phá đó mà bạn trở nên nhận biết Thượng đế là gì. Thế thì cuộc sống là có ý nghĩa, có vẻ đẹp, có hạnh phúc.

 

DAY 28

 

Everything is infinite because everything is divine. Everything is unbounded because everything participates in the nature of existence. Boundaries are created by our senses, they are not there at all. Everything is joined with everything else, but our senses create boundaries. It is as if you look out of a window and it gives a frame to the sky. The sky is unframed, but the frame of the window becomes the frame of the sky.

Mọi thứ là vô hạn vì mọi thứ là thiêng liêng. Mọi thứ không bị ràng buộc bởi vì mọi thứ đều tham gia vào bản chất của sự tồn tại. Ranh giới được tạo ra bởi các giác quan của chúng ta, chúng không có thực chút nào. Mọi thứ đều liên kết với mọi thứ khác, nhưng giác quan của chúng ta tạo ra các ranh giới. Nó giống như việc bạn nhìn ra bầu trời từ một ô cửa sổ thì ô cửa sẽ đóng khung cả bầu trời. Bầu trời là không thể bị đóng khung, nhưng cái khung của cửa sổ trở thành khung của bầu trời.

 

Your eyes are windows: whatsoever you see through the eyes becomes framed. Your ears are windows: whatsoever you hear through the ears is immediately framed. All our senses are continously framing things which are basically without a frame.

Mắt của bạn là cửa sổ: bất cứ gì bạn thấy thông qua mắt bạn đều bị đóng khung. Tai của bạn là cửa sổ: mọi thứ bạn nghe thông qua tai cũng ngay lập tức bị đóng khung. Tất cả các giác quan của chúng ta liên tục đóng khung mọi thứ mà vốn dĩ không hề có khung nào.

 

To remember this will give you a tremendous insight. Then the dewdrop becomes the ocean, then the pebble on the seashore is as big as the whole universe, then the whole biography of the universe is in a small leaf. Then wherever you go, you encounter existence, both within and without. To live consiously in that infninity is the greatest joy possible. More than that connot be conceived, more than that is not possible. That is the ultimate peak.

Nhớ điều này sẽ trao cho bạn một cái nhìn sâu sắc. Khi đó một giọt sương bỗng trở thành cả đại dương, và hòn sỏi bên bờ biển cũng lớn như toàn thể vũ trụ, thế thì toàn thể tiểu sử của vũ trụ cũng được viết trong một chiếc lá nhỏ bé. Khi đó bất cứ nơi nào bạn đi, bạn hội ngộ với sự tồn tại, cả bên trong và bên ngoài. Việc liên tục sống trong sự vô hạn đó là niềm vui vĩ đại nhất có thể. Nhiều hơn đó là không thể. Nó là đỉnh cao tối hậu.

 

DAY 29

 

Everyone is God, everything is God. Existence and God are two words for the same phenomenon. So don’t think of God in terms of a person who created the world, who controls the world, who manages the whole affair. Don’t think of him as a supreme boss – there is nobody like that. God is not somebody, God is a quality. It is far better to call it godliness. It is a fragrance.

Mọi người đều là Thượng đế, mọi thứ đều là Thượng đế. Sự tồn tại và Thượng đế là hai từ cho cùng một hiện tượng. Vậy nên đừng nghĩ về Thượng đế dưới dạng một người kiến tạo ra thế giới, kiểm soát thế giới, quản lý mọi thứ. Đừng nghĩ về Ngài như một ông chủ tối cao – không có ai như thế cả. Thượng đế không phải là một người nào đó, Thượng đế là một phẩm chất. Tốt hơn cả, hãy gọi nó là tính thượng đế. Nó là một hương thơm.

 

It simply says one thing: that the world does not consist only of the visible, it also contains the invisible. The world does not consist only of the measured, the world also contains the immeasurable. The world does not consist only of the outside, it also has the dimension of interiority. That’s all that is meant by God: the dimension of interiority.

Nó đơn giản nói lên một điều: rằng thế giới không chỉ bao gồm phần hữu hình, nó còn bao gồm phần vô hình. Thế giới không chỉ bao gồm những thứ có thể cân đo, nó còn bao gồm những thứ không thể đo lường. Thế giới không chỉ bao gồm những thứ bên ngoài, nó còn có cả chiều hướng nội tâm nữa. Tất cả những điều đó đều là nghĩa của Thượng đế: chiều hướng của nội tâm.

 

DAY 30

 

Everyone belongs to God. There is no other way. We are born in God, we live in God, we die in God. Our energy is God’s energy: God is simply the name of the total energy of existence. But the total is not arithmetical, the total is mysterious. It is not mechanical, it is organic. There is s great difference between these two which needs to be understood.

Mọi người đều thuộc về Thượng đế. Không có cách khác. Chúng ta được sinh ra trong Thượng đế, chúng ta sống trong Thượng đế, chúng ta chết trong Thượng đế. Năng lượng của chúng ta là năng lượng của Thượng đế. Thượng đế đơn giản là tên gọi cho tổng thể năng lượng của sự tồn tại. Nhưng cái tổng này không phải là số học, cái tổng này là bí ẩn. Nó không phải cơ học, nó là hữu cơ. Có sự khác biệt lớn giữa hai điều này cần được hiểu.

 

The mechanical, the mathematical, total is nothing but the sum total of the parts. The organic total is something more than the sum total of the parts. A great painting is an organic unity. It is not just the sum total of the canvas and the colors. So it is with life.

Trong cơ học và toán học, tổng thể chỉ là tổng số các bộ phận. Trong khi đó cái tổng hữu cơ là thứ gì đó nhiều hơn tổng của các bộ phận. Một bức tranh tuyệt vời là một tổng thể hữu cơ. Nó không chỉ là tổng của vải và màu vẽ. Cùng điều đó với cuộc sống.

God simply means that existence is more than it appears. It is more than can be measured. It is more than science can ever experiment with. And religion is the search for that “more”, that mysterious, illusive quality. Hence everybody belongs to God, but very few people are aware of the fact.

Thượng đế đơn giản nghĩa là, sự tồn tại là nhiều hơn những gì nó xuất hiện. Nó nhiều hơn những thứ có thể đo lường. Nó nhiều hơn những gì khoa học có thể thực nghiệm. Và tôn giáo là việc truy tìm “cái nhiều hơn” đó, truy tìm phẩm chất bí ẩn đó. Vì thế mà mọi người thuộc về Thượng đế, nhưng chỉ một vài người nhận ra thực tế đó.

The moment you know it on your own – not because I say it, not because Buddha says it, not because Jesus says it, but because you feel it – in that moment you are transformed. All misery disappears. Life becomes light and joy, a bliss and a benediction.

Khoảnh khắc bạn tự mình biết nó – không phải bởi vì tôi nói, không phải vì Phật hay Jesus nói, nhưng bởi vì bạn cảm nhận nó – trong khoảnh khắc đó bạn được biến đối. Mọi đau khổ biến mất, cuộc sống trở thành ánh sáng và niềm vui, một phúc lành và một ân sủng.

 

Topic đọc sách tâm linh song ngữ

Via Học viện Anh ngữ Thần Chú

founder: Phi Tuyết

Namaste!