Osho song ngữ: A Spiritual Revolution 11-12-13


BÀI HỌC CỦA HỌC VIỆN ANH NGỮ THẦN CHÚ

 

11. Love and Freedom

 

The astrologer said about me from the birth chart that every seven years I would have to face death. He was right. At the age of seven I survived, but I had a deep experience of death: not of my own, but of the death of my Nana.

Nhà chiêm tinh đã nói về tôi từ biêu đồ sinh, rằng cứ sau bảy năm tôi sẽ phải đối mặt với cái chết. Ông ấy đã đúng. Vào năm bảy tuổi tôi đã sống sót nhưng tôi đã có một kinh nghiệm sâu sắc với cái chết: không phải của tôi, nhưng là cái chết của ông ngoại tôi.

 

I had heard or seen of other people’s deaths but they did not mean anything to me. Unless you love someone and he then dies, you cannot really encounter death. My first encounter with the death was complex in many ways.

Tôi đã nghe hay thấy cái chết của những người khác nhưng chúng không có nhiều ý nghĩa với tôi lắm. Trừ khi bạn yêu ai đó và người đó chết, bạn không thực sự chạm trán với cái chết. Cuộc đụng độ đầu tiên của tôi với cái chết rất phức tạp theo nhiều cách.

 

The man I had loved as my own father was dying. He had raised me with absolute freedom, no inhibitions, no suppressions, and no commandments.

Người đàn ông mà tôi yêu thương như thể cha ruột của mình đang chết. Ông đã nuôi nấng tôi với toàn bộ tự do, không chút cấm đoán, không chút đàn áp, không một lời răn dạy nào.

 

Nana was old and passing away. I was with him and I told him, “Nana. Thank you. You have given me the most precious gift. You have given me your love and you have given me freedom. I think no child ever had such freedom as you gave to me. I am so thankful. You can die peacefully.”

Nana đã già và đang hấp hối. Tôi đã ở đó với ông và tôi bảo ông, “Nana. Con cảm ơn ông. Ông đã cho con món quà quý giá nhất. Ông đã cho con tình yêu và ông cũng cho con tự do. Con không nghĩ đứa trẻ nào từng được trao nhiều tự do như ông đã cho con. Con rất biết ơn. Ông có thể ra đi thanh thản.”

 

Love with freedom: if you have it, you are a king or a queen.

That is the real kingdom of God: Love with freedom.

Love gives you the roots into the earth, and freedom gives you the wings into the sky..

 

Tình yêu với tự do: nếu bạn có nó, bạn là vua, là nữ hoàng.

Đó là vương quốc đích thực của Thượng đế: Tình yêu cùng với tự do.

Tình yêu cho bạn bộ rễ đâm sâu vào lòng đất, và tự do cho bạn đôi cánh để bay vào bầu trời.

 

Without love, death does not give you the keys to existence.

Nếu không có tình yêu, cái chết sẽ không trao bạn chìa khoá vào sự tồn tại.

With love, it hands over to you the keys to all that is.

Với tình yêu, nó trao bạn chìa khoá để đi vào tất cả mọi sự đang hiện hữu.

 

When love plus death surrounds you, there is a transformation, an immense mutation, as if a new being is born. You are never the same again.

Khi tình yêu cộng với cái chết bao quanh bạn, sẽ có một sự biến đổi, một sự biến chuyển vô cùng, như thể một sinh linh mới được sinh thành. Bạn sẽ không bao giờ như cũ được nữa.

 

12. Don’t ask for more.

 

That was my first encounter with death, and it was so beautiful.

Đó là cuộc chạm trán đầu tiên của tôi với cái chết, và nó thật là đẹp.

 

My Nani was holding my hand. She said, “That’s perfectly okay. You need not be worried. He has lived enough, there is no need to ask for more. Remember this, never ask for more. What is, is enough.” Then she sang a song.

Nani nắm tay tôi. Bà nói, “Điều này hoàn toàn tốt. Con không cần lo lắng. Ông đã sống đủ rồi, không có nhu cầu hỏi xin thêm. Nhớ lấy, đừng bao giờ hỏi xin thêm. Những gì đang có, là đủ.” Thế rồi bà hát một bài hát.

 

Can you believe it? She sang the same song she had sung when she was in love with Nana for the first time. That’s how I learned that death has to be celebrated.

Bạn tin được không? Bà hát bài mà bà đã hát khi mới gặp và yêu ông. Đó là cách tôi học được rằng cái chết nên được mở hội.

 

The day Nana died, I also died, I was so much attached to him that his death appeared to be my own death. He was part and parcel of me. I had grown with his presence, his love.

Ngày Nana chết, tôi cũng chết, tôi đã quá gắn bó với ông đến nỗi cái chết của ông cũng giống như cái chết của tôi. Ông là một phần của tôi. Tôi đã lớn lên với sự hiện diện của ông, trong tình yêu của ông.

 

I said, “Now that he is dead, I do not want to live.”

Tôi nói, “Giờ thì ông chết rồi, con cũng không muốn sống nữa.”

 

For three days I imitated his death: I remained lying down on bed, would not eat or even drink water, because I felt that if I did so it would be a betrayal.

Trong ba ngày tôi đã bắt chước cái chết của ông: tôi giữ mình nằm in trên giường, không ăn hay thậm chí uống nước, bởi vì tôi cảm thấy nếu tôi ăn uống thì điều đó cũng giống như tôi phản bội ông.

 

I survived, but those three days became a very deep experience: the death touch me and so intensely that I felt it comes to me each day, everyday.

Tôi đã sống sót, nhưng ba ngày đó đã trở thành một kinh nghiệm sâu sắc: cái chết chạm vào tôi theo cách mãnh liệt đến nỗi tôi cảm thấy nó vẫn đang đến với tôi mỗi ngày, mọi ngày.

 

13. Broken Hearts

 

After Nana’s death, my Nani was so heartbroken. She wanted to die with him. She wanted to sit on the funeral pyre with her husband. This is an ancient tradition in India called sati.

Sau khi Nana mất, Nani như tan vỡ trái tim. Bà muốn chết cùng với ông. Bà muốn nằm trên giàn hoả thiêu cùng với chồng của bà. Đây là một tục lệ cổ ở Ấn Độ gọi là sati.

 

Everybody all tried to persuade Nani not to do it, but she said, “My life is gone. Now what is the point of being alive? I have nothing to live for.”

Mọi người cố gắng thuyết phục bà đừng làm thế, nhưng bà nói, “Cuộc sống của tôi cũng mất rồi. Giờ tôi sống để làm gì? Tôi không còn lý do gì để sống cả.”

 

And then she didn’t eat anything for almost ten or twelve days.

Và sau đó bà không ăn bất cứ gì trong suốt mười – mười hai ngày.

 

After all they came to me and said “Only you can persuade her.”

Sau cùng họ đến chỗ tôi và nói, “Chỉ con mới có thể thuyết phục bà.”

 

I came and said to her “You are saying constantly, ‘For what do I have to live?’ Not for me? Just tell me you don’t want to live for me. Then I will tell the whole family that we both are going on the funeral pyre.”

Tôi đến với bà và nói, “Bà cứ liên tục nói ‘bà sống vì cái gì?’ Bà không muốn sống vì con sao? Chỉ cần bà nói với con rằng bà không muốn sống vì con. Thế thì con sẽ nói với cả nhà rằng hai chúng ta sẽ cùng đi lên giàn hoả thiêu.”

 

She said, “What!”

Bà nói, “Cái gì?”

 

I said, “Then why am I going to be here? For what? It is good we both go.”

Tôi nói, “Vì nếu bà chết thì con còn sống để làm gì? Lý do gì? Tốt hơn cả là chúng ta cùng đi.”

 

She said, “Stop this nonsense. Who has ever heard of a boy, seven years old want to die? It is not for you, it is for a woman whose husband has died.”

Bà nói, “Dừng trò điên rồ này lại. Làm sao một đứa trẻ bảy tuổi đầu lại muốn chết cơ chứ? Việc này không phải về con, nhưng về một người nay đã mất chồng.”

 

I said, “Your husband has died, my grandfather has died, and now my grandmother is going to die. It is enough reason for me. And anyway, any day I will have to die, so why wait so long? Finish it quickly.”

Tôi nói, “Chồng của bà đã chết, ông ngoại của con cũng chết, và giờ bà ngoại của con cũng đang muốn chết. Thế là quá đủ lý do cho con rồi. Mà đàng nào, ngày nào đó con cũng sẽ chết, vậy tại sao phải đợi quá lâu? Thà làm xong nó sớm cho rồi.”

 

She said, “I know you are mischievous and even though your Nana is dead you are playing a trick on me.”

Bà nói, “Ta biết con là đứa trẻ tinh quái, vậy mà kể cả khi Nana của con đã mất, con vẫn tìm ra cách phá ta.”

 

I said, “Then stop harassing the whole family, otherwise I am coming with you.”

She agreed that she wouldn’t go to the funeral, she would live for me.

Tôi nói, “Thế thì bà hãy ngừng làm phiền cả gia đình đi, nếu không thì con sẽ đi cùng bà đấy.”

Thế là bà đồng ý rằng bà sẽ không đi đến giàn hoả thiêu, bà sẽ sống vì tôi.

 

Phi Tuyết

Mantras Academy