Đọc Osho song ngữ: chủ đề ‘Tình yêu’, ‘Yêu chính mình’


Osho talks on the topic of ‘Love’: “You cannot accept the idea that you are worth loving, that anybody can love you.”

Osho nói về chủ đề “Tình Yêu”: “Bạn không thể chấp nhận được ý tưởng rằng bạn xứng đáng được yêu thương, rằng ai đó có thể yêu bạn.”

 

The most difficult thing in life is to accept love. When somebody says, ”I love you,” listen. Whether you say it or not, somewhere inside you there is a no – because you cannot accept the idea that you are worth loving, that anybody can love you. He must be cheating you, he must be deceiving you; he must have some ends in his mind. He wants to exploit you.

Điều khó khăn bậc nhất trong cuộc sống là chấp nhận tình yêu. Khi ai đó nói, “Anh yêu em”, lắng nghe. Bất kể bạn có nói nó ra hay không, nhưng đâu đó bên trong bạn là một sự phủ định – bởi vì bạn không thể chấp nhận được ý tưởng rằng bạn xứng đáng được yêu thương, rằng ai đó có thể yêu thương bạn. Anh ta hẳn là đang lừa bạn, anh ta hẳn đang dối gạt bạn, anh ta hẳn có vài mục đích nào đó trong tâm trí khi nói như vậy. Anh ta có thể chỉ đang lừa phỉnh để khai thác bạn.

 

No woman believes it when you tell her, “I love you.” She thinks, “This man is trying to exploit my body. He wants to use me as an object.” She is reluctant, she creates every kind of barrier; she rejects, she withdraws. These are her ways to test whether you really love her. She will create every kind of objection to your love and will wait and will see whether your love is still alive. Unless she is convinced totally that you love her, she will not accept your love. And even then that acceptance is only superficial; soon she will start nagging you, soon she will start taking revenge, soon she will be fighting with you.

Không phụ nữ nào tin vào điều đó khi bạn nói, “Anh yêu em”. Cô ấy nghĩ, “Người này đang cố khai thác cơ thể mình. Anh ta muốn dùng mình như món đồ vật.” Cô ấy lưỡng lự, cô ấy tạo ra mọi loại rào chắn, cô ấy từ chối, cô ấy lui về phòng thủ. Đây là những cách của cô ấy để thử xem liệu bạn có thực sự yêu cô ấy hay không. Cô ấy sẽ tạo mọi trở ngại đối với tình yêu của bạn và sẽ chờ đợi xem liệu tình yêu của bạn có sống sót không, có còn đó không. Trừ khi cô ấy được thuyết phục một cách toàn bộ rằng bạn yêu cô ấy, cô ấy sẽ không chấp nhận tình yêu của bạn. Và kể cả như thế thì sau đó, sự chấp nhận của cô ấy vẫn cứ còn hời hợt, sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ cằn nhằn bạn, sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ trả thù, sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ bắt đầu những cuộc tranh đấu với bạn.

 

And the same is true about men – even more so. That’s why no woman ever says to any man, “I love you.” She never initiates the process, because to tell any man, “I love you,” means danger. He will escape, he will escape immediately! The woman only withdraws, but she does not withdraw totally; she withdraws only so far. She remains in a way available. Even if she says no she says it in such a beautiful way that you feel there is a possibility of yes.

Và cũng như thế đối với đàn ông – thậm chí còn hơn thế. Đó là lý do tại sao không phụ nữ nào lại đi nói với đàn ông rằng “Em yêu anh”. Cô ấy không bao giờ khởi xướng quá trình này, bởi vì để nói với một người đàn ông rằng “Em yêu anh” nghĩa là nguy hiểm. Anh ta sẽ chạy trốn, anh ta sẽ trốn ngay lập tức. Phụ nữ chỉ có thể rút lui nhưng cô ấy sẽ không rút lui toàn bộ, cô ấy rút lui một chút ít thôi. Cô ấy vẫn cứ đứng trên đường. Thậm chí nếu cô ấy nói không và từ chối bạn, cô ấy nói nó theo một cách đẹp đẽ để bạn cảm thấy vẫn còn khả năng của sự đồng ý. Lời từ chối của cô ấy vẫn mang theo một chút ý nghĩa của sự đồng ý. Cô ấy rút lui chỉ để cho bạn thấy cô ấy vẫn trong tầm với của bạn. Nhưng đàn ông thật sự trở nên rất sợ hãi.

 

The man thinks that a woman’s no means yes. Somewhere, the way she says it… the word is no, but it carries the meaning of yes. She withdraws only so far that she remains within your reach. But man really becomes afraid, very much afraid.

Đàn ông nghĩ rằng khi phụ nữ nói ‘không’ nó nghĩa là ‘có’. Đôi lúc, cách mà cô ấy nói nó… từ ngữ là ‘không’ nhưng nó mang theo nghĩa của ‘có’. Cô ấy chỉ rút lui đủ xa sao cho vẫn còn trong tầm với của bạn. Nhưng đàn ông thật sự trở nên sợ hãi, sợ hãi rất nhiều.

 

Man is a weaker sex. This is my categorical statement: man is a weaker sex. The woman is a far stronger sex. Nature has made her more strong. She has to be more strong to give birth to children, to carry the child for nine months in the womb. She has a more resistant body, she lives longer than man, she is more healthy than man. More men commit suicide, almost double the number of women. Although women talk about suicide – sometimes they even take pills, but always in such a way that they can be saved. Out of ten attempted suicides only one succeeds, and that I also think by some mistake! But twice as many men commit suicide in comparison to women, and also double the number of men go mad in comparison to women.

Đàn ông là phái yếu. Đây là tuyên bố về phân loại của tôi: đàn ông là phái yếu. Phụ nữ mạnh hơn đàn ông nhiều. Tự nhiên đã làm cho phái nữ mạnh mẽ hơn. Cô ấy phải mạnh hơn để còn sinh ra những đứa trẻ, để mang đứa trẻ trong chín tháng trường. Cô ấy có sức đề kháng mạnh hơn, cô ấy sống lâu hơn đàn ông, cô ấy cũng lành mạnh hơn đàn ông nữa. Nhiều đàn ông tự tử, gần như gấp đôi so với nữ giới. Mặc dù phụ nữ nói về tự tử nhiều hơn – thỉnh thoảng họ thậm chí có thể uống thuốc, nhưng họ luôn uống một lượng vừa đủ để được cứu. Nếu có mười vụ phụ nữ tự tử thì chỉ khoảng một vụ là thành công và tôi nghĩ ca thành công đó là do lỗi nào đó. Nhưng số lượng đàn ông tự tử nhiều gấp đôi phụ nữ nếu phải so sánh, và cũng gấp đôi số đàn ông phát điên so với phụ nữ.

 

Man is a very much weaker sex. He has no resistance: he falls ill more, he lives less – five years less than women… So the moment a woman says, ”I love you,” he becomes very much afraid.

Đàn ông là một phái yếu hơn nhiều. Anh ta không có sức đề kháng: anh ta dễ bị ốm, anh ta sống ít hơn – năm năm so với phụ nữ. Vậy nên khoảnh khắc phụ nữ nói, “Em yêu anh”, anh ta trở nên sợ hãi hơn nhiều.

 

One sannyasin has asked, “Why is it that whenever a woman approaches me I become frightened and scared?” It is not an individual, personal problem. Every man becomes afraid when a woman approaches him. That’s why women all over the world have decided not to approach men, never to initiate anything – wait. The woman functions like a mousetrap: she simply waits for the mouse to come in. And the mouse comes! He will go round and round, make a few circles, look here and there, watch, come a little closer and see whether there is any danger or not… and then, slowly slowly, he will be caught.

Một sannyasin đã hỏi, “Tại sao bất cứ khi nào một phụ nữ tiếp cận tôi, tôi trở nên hoảng sợ?”

Đây không phải là vấn đề của một cá nhân, mọi đàn ông đều trở nên sợ hãi khi phụ nữ tiếp cận anh ta. Đó là lý do tại sao phụ nữ khắp thế giới đã quyết định không tiếp cận đàn ông, không bao giờ trở nên quá thân mật một cách nhanh chóng – đợi đã. Chức năng của phụ nữ như một chiếc bẫy chuột: cô ấy đơn giản đợi chuột lại gần. Và con chuột sẽ lại gần. Anh ta sẽ đi vòng quanh, tạo ra vài vòng tròn, nhìn đây đó, quan sát, lại gần hơn một chút và thấy liệu ở đó có nguy hiểm hay không… và sau đó, chậm rãi, anh ta bị bắt lấy.

 

And then the woman can always say, “I was never after you!” And she has always been after you. That mousetrap was watching, looking where the mouse is going, what he is doing, how far he is. But the woman remains very detached, aloof; that is part of her feminine beauty and attraction. If she jumps upon you, you will escape! Just think of a mousetrap running after a mouse – do you think it will ever catch any mouse? Impossible! The mouse will run into its hole and will never come out.

Và thế thì phụ nữ luôn có thể nói, “Tôi chẳng bao giờ để ý anh” và cô ấy luôn để ý bạn đấy. Cái bẫy đó đã quan sát khi con chuột di chuyển, xem anh ta đang làm gì, anh ta đang ở bao xa. Nhưng phụ nữ vẫn cứ giữ nguyên sự thờ ơ, xa cách, nó là một phần vẻ đẹp nữ tính và sự hấp dẫn của cô ấy. Nếu cô ấy nhảy xổ vào bạn, bạn sẽ chạy trốn. Chỉ nghĩ về một cái bẫy chuột chạy sau con chuột mà xem – bạn có nghĩ nó sẽ bắt được bất cứ con chuột nào không? Bất khả! Con chuột sẽ chạy vào hang của nó và không bao giờ ló mặt ra nữa.

Osho, Theologia Mystica, Ch 14

 

Self-love: Yêu chính mình

 

The understanding of the value of “Self-love” has been contaminated by the religions, particularly Christianity. Born out of “original sin” how can we even accept ourselves, let alone love ourselves? Biblical statements like, “There is no greater love than to lay down one’s life for one’s friends,” stories about the good Samaritan, the endless insistence on “service” and charity, and loving thy neighbor, are drilled into the vulnerable minds of young children. Not surprisingly the term, “self-love” is typically demeaned and associated with vanity, narcissism, selfishness, egotism, and so on. In reality, in the world today, there seems so much hatred and so little love – for the neighbor or the self!

Where have we gone wrong?

 

Việc hiểu về giá trị của “yêu chính mình” đã bị làm ô nhiễm bởi các tôn giáo, đặc biệt là Ki-tô giáo. Với niềm tin sinh ra đã mắc tội tổ tông truyền, “nguyên tội” – làm sao chúng ta có thể, thậm chí là chấp nhận chính mình, nói chi tới yêu chính mình? Những câu trích trong Kinh thánh như “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của một người hi sinh mạng sống mình vì người khác” hay những câu chuyện về người Samaratan thiện lành, luôn kiên định với tinh thần phục vụ và bác ái, với tình yêu cho những người xung quanh – đã đi sâu vào trong tâm trí mong manh của những đứa trẻ. Thật không có gì đáng ngạc nhiên khi thuật ngữ “yêu bản thân” lại bị xem thường và gắn liền với sự tự phụ, tự ái, ích kỉ, vị kỉ, vân vân. Trên thực tế, thế giới ngày nay dường như đang có quá nhiều ghét và quá ít yêu – cho người khác lẫn cho bản thân mỗi người.

Chúng ta đã đi sai từ đâu?

 

“Love is such a great mystery that even those who have loved tremendously don’t know exactly what it is. It has never been defined and it will never be defined. By its very nature it remains indefinable. You cannot put it into words; words are too small and love is so vast. Words cannot even contain a far away distant echo of love; but millions of people live with this stupid idea that they know what love is, and this idea that ‘I already know what love is’ prevents them from inquiring into the phenomenon of love.”

Tình yêu là bí ẩn lớn đến nỗi thậm chí cả những người yêu rất nhiều cũng không biết chính xác nó là gì. Nó chưa bao giờ được định nghĩa và nó sẽ không bao giờ được định nghĩa. Bản chất của nó là bất định, không thể định nghĩa được. Bạn không thể đặt nó vào trong từ ngữ, từ ngữ quá nhỏ bé trong khi tình yêu lại quá bao la. Từ ngữ thậm chí không thể chứa đựng nổi một tiếng vọng xa xăm của tình yêu; nhưng hàng ngàn người vẫn đang sống với ý tưởng ngu ngốc rằng họ biết tình yêu là gì, và chính ý tưởng này rằng ‘tôi đã biết tình yêu là gì’ ngăn cản họ khỏi việc thăm dò sâu vào trong hiện tượng yêu.

 

“This is a strange kind of disease, it is infectious. It is given by the parents, by the teachers, by the society, to every child. People start telling him: ‘Love your mother, love your father, love your brother, love your sister,’ and nobody ever helps him to understand what love is, nobody ever makes it clear to him in what direction he has to search for love. They just go on preaching to him: “Love thy neighbor as thyself.” And he does not know what love is in the first place, so he starts looking around and starts imitating.

Đây là một căn bệnh lạ, nó là bệnh truyền nhiễm. Nó được trao bởi cha mẹ bạn, bởi các giáo viên, bởi xã hội của bạn, cho mọi đứa trẻ. Người ta bắt đầu bảo chúng: ‘yêu mẹ, yêu cha, yêu anh yêu chị em,’ nhưng không ai bao giờ từng giúp bọn trẻ hiểu yêu là gì, không ai đã bao giờ từng cho chúng biết liệu chúng phải đi theo hướng nào để truy tìm tình yêu. Mọi người cứ tiếp tục thuyết giảng với bọn trẻ: “yêu hàng xóm như yêu chính mình”. Và ngay từ chỗ đầu tiên, đứa trẻ vẫn chưa biết yêu là gì, vậy nên chúng bắt đầu nhìn ra xung quanh và bắt đầu bắt chước.

 

“He sees that the mother says she loves the father, the father says he loves the mother, so he learns that this is what love is all about. And what he sees is ugly. He sees that they are continuously quarreling. And children are very alert, very intelligent. Their way of understanding things is not like adults, because they have no prejudices at all. They can see immediately, directly. Their penetration is really keen. They have no clouds in their eyes, no cobwebs – nothing hinders them from seeing clearly what love is. Whatsoever they find in their home, in their family, they think is love, and they will repeat the program in their own life. They will do the same to their wife as their father was doing; they will do the same to their husband as their mother was doing.

Đứa trẻ thấy người mẹ nói yêu người cha, người cha nói yêu người mẹ, vậy nên nó học rằng đấy là tình yêu. Và những gì nó thấy thì rất xấu xí. Nó thấy họ liên tục tranh cãi. Và bọn trẻ rất tỉnh táo, rất thông minh. Cách thức chúng hiểu ra vấn đề không giống như cách của người lớn, bởi vì chúng không có định kiến chút nào. Chúng có thể thấy ngay lập tức, một cách trực diện. Sự sáng tỏ của chúng rất nhạy bén. Không có mây mù trong mắt chúng, không mạng nhện – không gì cản trở chúng trong việc nhìn thấy tình yêu là gì. Bất cứ gì chúng thấy ở nhà, trong gia đình, chúng nghĩ đó là yêu, và chúng sẽ lặp lại cùng chương trình đó trong cuộc đời riêng của chúng. Chúng sẽ làm cùng điều đó cho vợ chúng, như cách người cha đã làm; chúng sẽ làm cùng điều đó cho chồng chúng, như cách người mẹ đã làm.

 

“Every child is going to repeat a certain conditioning which he caught when he was very small. And he will also think that he is loving that he knows what love is – and this is not love at all. It is something else parading as love, something not only different but antagonistic to love.”

Mỗi đứa trẻ đều chỉ đang lặp lại cùng một loại áp đặt cụ thể mà chúng đã nắm được từ khi còn nhỏ. Và chúng nghĩ rằng chúng đang yêu và chúng biết tình yêu là gì – nhưng đây không phải là tình yêu chút nào cả. Đây là thứ gì đó đang nguỵ trang là tình yêu, thứ gì đó không chỉ khác mà còn trái ngược với tình yêu.

Osho, The Old Pond…Plop!, Talk #27

Osho. Phi Tuyết

Học viện Anh ngữ Thần Chú