Phi Art: Ancient music in the pines

Ancient music in the pines – Nhạc cổ trong rặng thông

There is a beautiful tunable music hidden in the old pines forest – always and forever

A sacred melody

To hear it

You have to open your inner ears

To do that

You have to be so silent

to the point that the silence speaks itself and pour itself into your being

a melody of peace, bliss and grace

a melody of The Sacred!

Deeper the silence, deeper the music can osmosis and get through to your very core, first is your heart and then your soul!

Be silent!

Go deeper into it

Fill your whole being with it

And you yourself will become a sacred melody.

Silence is the Sacred Music.

Silence is the way and also the destination.

🙏

Có một bản nhạc cổ du dương

ẩn trong những rặng thông cổ thụ, luôn và mãi

Một giai điệu của thiêng liêng

Để nghe thấy nó

Bạn phải mở đôi tai bên trong của bạn

Để mở đôi tai trong đó

Bạn phải trở nên thật im lặng

đến mức sự im lặng tự nó có thể cất lên âm thanh và rót đầy âm thanh huyền diệu ấy vào bản thể bạn

Âm thanh ấy là giai điệu của bình an, phúc lạc và ân sủng

Âm thanh ấy là giai điệu của Thiêng Liêng

Im lặng của bạn càng sâu, nhạc cổ đó càng có thể thẩm thấu sâu hơn vào trong cốt lõi của bạn,

đầu tiên là trái tim và sau đó là linh hồn bạn.

Im lặng nào

Đi sâu vào nó

Lấp đầy toàn bộ bản thể bạn với nó

Và rồi chính bạn cũng sẽ trở thành một giai điệu thiêng liêng!

Im lặng là giai điệu của thiêng liêng

Thứ duy nhất là con đường và cũng là mục đích!

🙏

Art Phi-losophy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *