Song ngữ Osho: A Spiritual Revolution 8-9-10


BÀI HỌC CỦA HỌC VIỆN ANH NGỮ THẦN CHÚ

 

08. The questions

 

It is a convention that when a Jaina monk comes to a family to receive his food, after taking meal, as a blessing to the family, he gives a sermon.

Đó là một quy ước, rằng khi một sư Jaina đến một gia đình để nhận thức ăn, sau khi dùng bữa, như một lời chúc lành đến gia đình, ông ấy sẽ cho một bài thuyết giảng.

I was five years old when I saw the first naked Jaina monk being invited into my grandmother’s house.

Tôi lúc ấy chỉ năm tuổi khi lần đầu tiên nhìn thấy vị sư Jaina khoả thân được mời đến nhà của ông bà ngoại.

In the middle of the sermon, I stood up and asked him some simple questions. I asked “Don’t you ever want to be born again?”

Vào giữa buổi thuyết giảng, tôi đứng lên và hỏi ông ấy vài câu hỏi đơn giản. Tôi hỏi, “Ông không bao giờ muốn được sinh ra lần nữa đúng không?”

That’s very simple question in Jainism because Jainism is nothing but an effort not to be born again. It is the whole science of preventing rebirth.

Đó là câu hỏi rất đơn giản trong đạo Jaina bởi vì người Jaina không là gì ngoài một nỗ lực để không được sinh ra lần nữa. Nó là toàn thể khoa học của việc chống lại việc tái sinh.

He said “No, never.” Ông ấy nói, “Không, không bao giờ.”

I asked “Why don’t you commit suicide? Why are you still breathing, eat, drink water? If you still continue in this way, you may have to live 40 years more. It is a whole another life. Why not commit suicide to stop it now?”

Tôi nói, “Tại sao ông không đi tự tử cho rồi? Tại sao ông tiếp tục hít thở, ăn, uống nước? Nếu ông tiếp tục theo cách này, ông có thể sẽ sống thêm 40 năm nữa. nó là cả một cuộc đời khác rồi. Tại sao ông không đi tự tử để dừng nó lại ngay bây giờ?”

He looked at me so fiercely so I had to tell him, “Remember, you will have to be born again if you are still full of anger. Please just answer my question in a peaceful and silent way. If you cannot answer, simply say ‘I don’t know’ but don’t be angry.”

Ông ấy nhìn tôi hung hăng đến nỗi tôi phải bảo ông ấy, “Nhớ lấy, ông sẽ bị sinh ra lần nữa nếu ông vẫn đầy tức giận như vậy. Làm ơn chỉ cần trả lời câu hỏi của cháu theo cách bình tĩnh và yên lặng. Nếu ông không thể trả lời, đơn giản chỉ cần nói ‘Tôi không biết’ nhưng đừng tức giận chứ.”

The man said “Suicide is a sin. I cannot commit suicide but I want never to be born again. I will achieve that state by slowly renouncing everything that I possess.”

Ông ấy đáp, “Tự tử là một tội. Ta không thể tự tử nhưng ta cũng không muốn được sinh ra lần nữa. Ta sẽ đạt tới trạng thái đó bằng việc từ từ từ bỏ mọi thứ mà ta đang sở hữu.”

I said “Please show me something that you possess. You don’t even have a short pants.”

Tôi nói, “Làm ơn cho cháu thấy thứ mà ông đang sở hữu đi. Ông thậm chí không có cả một chiếc quần cộc.”

Nana tried to stop me but when I told him about Nani, he became silent, even without a look from her. In fact, he closed his eyes as if he was meditating.

Nana cố dừng tôi lại nưhng khi tôi bảo ông về Nani, ông trở nên im lặng, thậm chí không nhìn về phía bà. Trên thực tế, ông nhắm mắt lại như thể ông đang thiền định.

I said to him “Nana, great! You are angry, boiling, there is fire within you but you try to remain calm. Your guru is angry because my questions are annoying him. You are angry because your guru is not capable of answering. But I say, this man who is sermonizing here is just an imbecile.”

Tôi bảo ông, “Nana, tuyệt quá! Ông đang tức giận, giận sôi lên, như thể có lửa bên trong vậy, nhưng ông vẫn cố giữ bình tĩnh. Guru của ông nổi giận bởi vì câu hỏi của cháu làm phiền ông ấy. Ông thì tức giận bởi vì guru của ông không thể trả lời. Nhưng cháu nói, người đàn ông mà đang thuyết giảng này chỉ là một kẻ khờ.

That day I began my life as a rebel.

Từ ngày đó tôi bắt đầu cuộc sống nổi loạn của mình.

 

09. Seven hells

 

That monk’s name was ‘Shanti Sagar’, meaning “Ocean of bliss”. He certainly was not an ocean but just a dirty puddle. He became so angry that he shouted at me to sit down.

Tên của vị sư đó là Shanti Sagar, nghĩa là ‘Đại dương phúc lạc’. Ông ta tất nhiên chẳng phải đại dương nhưng chỉ là một cái vũng nước bẩn. Ông ấy trở nên tức giận đến nỗi quát tôi bảo tôi ngồi xuống.

I said “Nobody can tell me to sit down in my own house. I can tell you to get out but you cannot tell me. But I will not because I still have a few more questions. Please don’t be angry. Remember your name “Shanti Sagar” you could at least be a little pool and don’t be disturbed by a little child. I have another question for you.”

Tôi nói, “Không ai có thể bảo cháu ngồi trong nhà của cháu. Cháu có thể bảo ông ra khỏi đây nhưng ông thì không thể. Nhưng cháu sẽ không làm vậy bởi vì cháu vẫn còn vài câu hỏi nữa. Làm ơn đừng tức giận. Nhớ tên của ông “Shanti Sagar”, ông có thể ít nhất trở thành một cái hồ nhỏ và đừng bị quấy rầy bởi một đứa trẻ chứ. Cháu có một câu hỏi khác cho ông.”

Jainas believe there are seven hells. Up to sixth there is a possibility of coming back, but the seventh is eternal, once you are in it you are in it forever.

Người Jaina tin rằng có bảy địa ngục. Từ tầng thứ sáu đổ xuống thì vẫn có khả năng để quay trở lại, nhưng tầng thứ bảy là vĩnh cửu, một khi bạn đã vào đó thì bạn sẽ ở trong nó mãi mãi.

So I asked the monk, “You have said ‘Don’t believe anything unless you have experienced it yourself.’ I see the truth in that so this is the question: Have you visited the seventh? If you have, then you could not be here. If you have not, on what authority do you say that it exists? You should say that there are only six hells, not seven. Now please be correct: say that there are only six hells, or if you want to insist on seven then prove to me that at least one man, Shanti Sagar, has come back from the seventh hell.”

Tôi hỏi vị sư, “Ông đã nói, ‘Đừng tin bất cứ gì trừ khi chính bạn kinh nghiệm điều đó.’ Cháy thấy sự thật trong câu này nên đây là câu hỏi: Ông đã bao giờ vào thăm tầng thứ bảy chưa? Nếu ông đã từng, thế thì ông không thể ở đây. Nếu ông chưa từng, thế thì dựa trên thẩm quyền nào mà ông nói nó tồn tại? Ông nên nói rằng chỉ có sáu tầng địa ngục thôi, không phải bảy. Nhưng làm ơn hãy sửa lại cho đúng: nói rằng chỉ có sáu tầng địa ngục, hay nếu ông vẫn muốn kiên quyết là có bảy tầng, thế thì chứng minh cho cháu rằng ít nhất có một người đàn ông, là Shanti Sagar, đã trở lại từ tầng thứ bảy.”

He was dumbfounded. He could not believe that a child could ask such a question. There was great silence. Nobody said a word.

Ông ta chết lặng, không thể tin một đứa trẻ lại có thể hỏi một điều như vậy. Khi ấy chỉ có một sự im lặng ngập tràn, không ai nói một lời nào.

The monk lowered his eyes, looking at me and I said “I drop the second question, because you cannot answer it. You has not answered the first question either. So I don’t want to ask anything anymore. I don’t want a guess of the house to be ashamed. I withdraw.”

Vị sư cụp mắt xuống nhìn tôi và tôi nói, “Cháu bỏ câu hỏi thứ hai, bởi vì ông không thể trả lời nó. Ông cũng chưa trả lời được câu hỏi thứ nhất nữa là. Vậy nên cháu không muốn hỏi bất cứ gì nữa. Cháu không muốn vị khách của gia đình phải xấu hổ. Cháu rút lui.”

And I really withdrew from the gathering, so happy when my Nani followed me.

Và tôi thật sự rút lui khỏi buổi thuyết giảng, thật hạnh phúc khi thấy Nani đi cùng tôi.

 

10. The universe

 

The next day that monk had to come again because a Jaina monk cannot take food from anybody except another Jaina and unfortunately for him, we were the only Jaina family in that small village. Watching him coming from the window, Nani asked me “Now what are you going to ask him?”

Ngày tiếp theo vị sự đó lại đến lần nữa bởi vì một sư Jaina không thể nhận thức ăn từ bất kì ai khác ngoại trừ những người Jaina và bất hạnh thay cho ông ta, chúng tôi là gia đình Jaina duy nhất trong ngôi làng nhỏ đó. Quan sát ông ấy đang tiến lại từ sau ô cửa sổ, Nani hỏi tôi, “Giờ con định hỏi ông ta điều gì?”

I said “I don’t know but don’t worry. I will find something. First let him eat and speak.”

Tôi nói, “Con không biết nhưng bà đừng lo. Con sẽ tìm ra gì đó. Trước mắt cứ để ông ấy ăn và nói đã.”

He was very cautious in speaking and very brief. He was speaking about the beauty of existence, thinking perhaps that it could not create any trouble, but it did.

Ông ấy đã rất cẩn trọng trong bài nói và rất ngắn gọn. Ông ấy nói về vẻ đẹp của sự tồn tại, nghĩ rằng có lẽ điều đó sẽ không tạo ra bất cứ rắc rối nào, nhưng nó có.

I stood up and asked “Who created this beautiful universe?”

Tôi đứng lên và hỏi, “Ai đã tạo ra vũ trụ xinh đẹp này?”

He answered quickly “Nobody” and that was what I was waiting for, because I knew. Jainas is pure ethics, pure morality, do not believe in God, it is an atheistic religion.

Ông ấy đáp lời nhanh chóng, “Không ai cả.” và đó đích xác là những gì tôi trông đợi, bởi vì tôi biết. Jaina là luân lý thuần tuý, đạo đức thuần tuý, nó không tin vào Thượng đế, nó là một tôn giáo vô thần.

I asked “Can such beauty be created by no one?”

Tôi hỏi, “Làm sao một vẻ đẹp như vậy có thể được tạo ra bởi không-ai?”
He said “Please don’t misunderstand me. I am not saying that no one is someone.”

Ông ấy nói, “Làm ơn đừng hiểu lầm ta. Ta không nói rằng không-ai là ai đó.”
I said “I know what no one is no one, but if no one created the universe how did it come to be?”

Tôi nói, “Cháu biết không-ai là không ai, nhưng nếu không ai tạo ra vũ trụ này thì làm sao nó có được?”
He looked here and there, all were silent except for my Nani who was laughing loudly. The monk asked me “Do you know how it came to be?”

Ông ấy nhìn đây nhìn đó, mọi người đều im lặng ngoại trừ Nani tôi đang cười lớn. Vị sư hỏi tôi, “Thế cháu có biết nó đã đến như thế nào không?”

I said “It has always been there. There is no need for it to come.”

Tôi nói, “Nó luôn có đó rồi. Không cần phải đến từ đâu cả.”

The Jaina monk did not turn up on the third day. He escaped from our village to the next where there was another Jaina family.

Ngày tiếp theo đó vị sư không trở lại nữa. Ông ấy trốn khỏi làng của chúng tôi để qua ngôi làng khác, nơi có một gia đình Jaina khác.

But I must pay homage to him: without knowing it, he started a small child on the journey towards truth.

Nhưng tôi phải tỏ lòng kính trọng đối với ông ấy: dù ông không hề nhận biết điều này, nhưng chính ông ấy đã khởi động cho một đứa trẻ trên hành trình truy tìm chân lý.

 

Phi Tuyết

Mantras Academy