365 days with Osho: Day 41-50


Đọc sách Osho SONG NGỮ cùng Phi Tuyết,

via Học Viện Anh Ngữ Thần Chú – Mantras Academy

link tham khảo: https://phituyet.com/giai-ma-nhung-hieu-lam-ve-viec-hoc-anh-van/

 

DAY 41

Those who say they don’t believe in God also belong to God. Those who turn their backs toward God also belong to God, and as far as God is concerned, they are all saved. This whole universe is already in the ultimate state: we have just forgotten.

Những người nói họ không tin vào Thượng đế thì cũng thuộc về Thượng đế. Những người quay lưng lại với Thượng đế cũng thuộc về Ngài nữa, và chưa cần bận tâm đến Thượng đế, tất cả họ đều được cứu độ. Toàn thể vũ trụ này đã và đang trong trạng thái tối thượng rồi, chúng ta chỉ quên điều đó.

We have forgotten that we need not do anything, we have forgotten that we are already there, where we would like to be. We have forgotten that we are already that which we want to be, which we dream about and desire, and we have never been otherwise. But a deep, deep sleep has fallen over us.

Chúng ta quên rằng chúng ta không cần làm gì, chúng ta quên rằng chúng ta đã ở đó rồi – nơi chúng ta muốn ở. Chúng ta quên rằng chúng ta đang là những gì chúng ta muốn trở thành, những gì chúng ta mơ mộng và khao khát, và chúng ta chưa bao giờ là khác. Nhưng một giấc ngủ say và rất sâu đã bao trùm chúng ta.

The funtion of a master is not to save you, but just to remind you.

Chức năng của vị thầy không phải là cứu bạn, nhưng là nhắc nhở bạn.

 

 

DAY 42

Just as breathing and the circulation of the blood, food, nourishment are necessary for the existence of the body, so bliss is necessary for the soul. But a little digging inside is needed so that we can uncover the undercurrent. Once you have known your blissfulness, the source of it, your whole vission changes, your whole perspective is new.

Cũng giống như hơi thở và sự lưu thông của máu, thức ăn, chất dinh dưỡng là cần thiết cho sự tồn tại của cơ thể, thì phúc lạc cần thiết cho linh hồn. Nhưng việc đào sâu một chút vào bên trong là cần thiết để chúng ta có thể phát hiện ra dòng chảy ngầm bên dưới. Một khi bạn đã tìm thấy phúc lạc, nguồn của nó, toàn thể tầm nhìn của bạn thay đổi, toàn thể góc nhìn cá nhân của bạn sẽ được làm mới.

Then you look at existence with new eyes. Then whatsover you have found inside yourself, you will find everywhere because whatsoever we are, we find in existence. Existence is simply a mirror: it reflects our real face, whatsoever it is. If we are covering our real face with a mask, the mask is reflected.

Thế rồi bạn sẽ nhìn vào sự tồn tại với đôi mắt mới này. Thế rồi bất cứ gì bạn tìm thấy bên trong mình, bạn cũng sẽ thấy ở khắp mọi nơi, bởi vì bất cứ gì chúng ta là, chúng ta tìm thấy trong sự tồn tại. Sự tồn tại đơn giản chỉ là một tấm gương: nó phản chiếu khuôn mặt thật của chúng ta, bất kể nó là gì. Nếu chúng ta che phủ gương mặt thật của mình với chiếc mặt nạ, thế thì mặt nạ sẽ được phản chiếu.

Existence only echoes our beings. Once you have known that bliss is your nature, the whole of the universe becomes blissful. That is what is meant by realization, liberation.

Sự tồn tại chỉ là tiếng vọng của bản thể chúng ta. Một khi bạn biết phúc lạc đó là bản tính tự nhiên của bạn, toàn thể vũ trụ sẽ trở thành phúc lạc. Đây là nghĩa của sự nhận biết – chứng ngộ, sự giải thoát.

 

DAY 43

God is not a belief but a vision. To believe in God is absolutely nonessential. It is like a blind man believing in light, or a deaf person believing in music. They can’t conceive of what they are believing in, they can’t even imagine it. Their beliefs are deceptions, but that is not so important: it is far more important that they are deceiving themselves too.

Thượng đế không phải là một niềm tin nhưng là một tầm nhìn, một viễn kiến. Tin tưởng vào Thượng đế là điều hoàn toàn không cần thiết. Nó giống như một người mù tin vào ánh sáng, hay một người điếc tin vào âm nhạc. Họ không thể quan niệm được những điều họ tin tưởng, họ không thể nào thậm chí tưởng tượng được về nó. Niềm tin của họ chỉ là dối trá, nhưng điều đó không quá quan trọng. Điều quan trọng hơn là họ cũng đang lừa dối chính mình nữa.

Godliness has to be an experience. My whole effort is not to give you a doctrine, but to help you to wake up; to help you so that you can open your eyes and see on your own.

Tính thượng đế phải được kinh nghiệm. Toàn thể nỗ lực của tôi là không cho bạn bất cứ học thuyết nào, nhưng giúp bạn thức dậy, giúp bạn để bạn có thể mở đôi mắt mình ra và tự mình nhìn thấy.

 

DAY 44

With ego, life is a misery because if you are rooted in something false you cannot celebrate. Only truth can release the energies of celebration in you. Only truth can become a song in your heart.

Với bản ngã, cuộc sống chỉ là đau khổ bởi vì nếu bạn bị bắt rễ trong một thứ gì đó sai, bạn không thể nào mở hội vui mừng được. Chỉ sự thật mới có thể giải phóng năng lượng mở hội trong bạn. Chỉ sự thật mới có thể trở thành bài ca trong trái tim bạn.

The ego is the greatest lie: all other lies are by-products of it. And because it is a lie, it stinks; because it is a lie, it creates a thousand and one problems around itself. It hides behind those problems. It creates a great facade of misery, such clouds of misery that you get involved in the misery and forget all about the root cause of it all.

Bản ngã là lời nói dối lớn nhất: tất cả mọi lời nói dối khác đều chỉ là sản phẩm phụ của nó. Và bởi vì nó là lời nói dối, nên nó bốc mùi; bởi vì nó là lời nói dối, nên nó tạo ra một ngàn lẻ một vấn đề quanh nó. Nó ẩn mình đàng sau những vấn đề đó. Nó tạo ra một lớp vỏ dày của những đau khổ như những đám mây quấn quanh bạn, khiến bạn mắc mứu trong đau khổ nhiều đến nỗi quên hết về nguyên nhân gốc rễ tạo ra nó.

The moment ego is dropped – and it is only a question of your decision, if you want to drop it you can drop it right now, nothing can prevent you from dropping it except yourself – instantly your life goes through a radical change. It goes through a revolution; great poetry and great music arise in you.

Khoảnh khắc bản ngã bị vứt bỏ – và nó là vấn đề về quyết định của bạn, nếu bạn muốn vứt bỏ nó bạn có thể vứt nó ngay bây giờ, không gì có thể ngăn cản bạn vứt bỏ nó ngoại trừ chính bạn. Khoảnh khắc bản ngã bị vứt bỏ – ngay lập tức cuộc sống của bạn sẽ trải qua một sự thay đổi triệt để. Nó trải qua một cuộc cách mạng; chất thơ hay và âm nhạc tuyệt vời sẽ khởi lên trong bạn.

 

DAY 45

I am giving you a totally new vision of religion. It is not based on fear, it is rooted in fearlessness. So I don’t teach you any dogma, any belief system, any philosophy. I simply give you the science of going in, of waking up your soul. And nobody else can do that for you. Nobody can do it on your behalf, you have to do it. The master can only indicate the way, you have to follow it.

Tôi đang cho bạn một tầm nhìn hoàn toàn mới về tôn giáo. Nó không dựa trên nỗi sợ, nó bắt nguồn từ trong nỗi-không-sợ. Vì vậy tôi không dạy bạn bất cứ giáo điều nào, bất cứ hệ thống niềm tin nào, hay triết học nào. Tôi đơn giản cho bạn cách khoa học để đi vào trong, để đánh thức linh hồn của bạn. Và không ai khác có thể làm điều đó cho bạn. Không ai có thể làm điều đó nhân danh bạn, bạn phải tự làm nó. Vị thầy chỉ có thể chỉ ra con đường, bạn phải đi trên đó.

Once even a little stirring in your consciousness starts happening, the process is triggered. Then it goes on growing on its own. The first step is the most difficult step. Once that has been taken and the seed has died in the soil, the sprout starts growing. Just two leaves come in the beginning and then soon great foliage and many branched and a huge tree with millions of flowers…

Chỉ cần một khuấy động nhỏ trong nhận thức của bạn bắt đầu xảy ra, tiến trình sẽ được kích hoạt. Thế thì tự nó sẽ phát triển theo cách riêng của nó. Bước đầu tiên là bước khó khăn nhất. Một khi bước đầu tiên được tiến hành và hạt giống chết trong mảnh đất, mầm bắt đầu mọc lên. Ban đầu chỉ có hai chiếc lá thôi và sớm thôi sau đó sẽ là một tán lá, tới những cành nhánh và rồi sẽ là một cây khổng lồ với hàng triệu những đoá hoa.

 

DAY 46

Man has lived at war too much. Outside he fights with others, inside he fights with himself, as if he knows only one way to live and that is fighting. In the name of politics, fight with others; in the name of religion, fight with yourself. This is why we have created misery. Fighting cannot bring peace. One has to learn how to drop this old pattern of constant fighting.

Con người đã sống trong chiến tranh qúa nhiều. Bên ngoài anh ta tranh đấu với người khác, bên trong anh ta tranh đấu với chính mình, như thể anh ta chỉ biết duy nhất một cách để sống và đó là tranh đấu. Nhân danh chính trị, tranh đấu với người khác; nhân danh tôn giáo, tranh đấu với chính mình. Đây là cách chúng ta đã tạo ra đau khổ. Tranh đấu không thể mang lại an bình. Người ta phải học cách vứt bỏ hình mẫu cũ của việc tranh đấu không ngừng này.

My approach is that of nonresistance, of no fight. No fight is needed because this is our existence, we are part of it. It is not inimical to us, it is not against us, it is not going to devour us. It has given birth to us, it nourishes us, it is very friendly, very motherly. Your body is your friend and your mind too – you just have to know how to use them.

Cách tiếp cận của tôi là không phản kháng, không tranh đấu. Không cần thiết phải tranh đấu bởi vì đây là sự tồn tại của chúng ta, chúng ta là một phần của nó. Nó không thù nghịch với chúng ta, nó không chống lại chúng ta, nó không nuốt chửng chúng ta. Nó đã sinh ra chúng ta, nuôi dưỡng ta, nó rất thân thiện, rất mang tính mẹ. Cơ thể của bạn là bạn của bạn và tâm trí của bạn nữa – bạn chỉ phải biết cách sử dụng chúng.

Let this be your foundation: outside, be friendly with existence; inside, be friendly with everybody – with yourself too, which is the hardest. People don’t love themselves. That is the last thing they ever do.

Để điều này trở thành nền tảng của bạn: bên ngoài, hãy thân thiện với sự tồn tại; bên trong, hãy thân thiện với mọi người – cả với chính bạn nữa, đây là việc khó nhất. Người ta không yêu chính mình, đó là điều cuối cùng người ra sẽ làm.

It is easy to love the enemy, it is very difficult to love yourself. You know yourself too well – how can you love yourself? But the person who can love himself can love all. Love thyself, and you are bound to love your enemies and everybody else.

Rất dễ để yêu kẻ thù, nhưng rất khó để yêu chính mình. Bạn biết bản thân mình quá rõ – làm sao bạn yêu chính mình được? Nhưng người mà có thể yêu chính mình mới có thể yêu tất cả. Yêu chính mình và bạn có khả năng yêu kẻ thù và mọi người khác nữa.

If you can love yourself, you have fulfilled the basic condition of love. Out of that love arises peace, and peace is the door from which we start having our messages of godliness.

Nếu bạn có thể yêu chính mình, bạn đã hoàn thành điều kiện cơ bản của tình yêu. Từ tình yêu đó sẽ nảy sinh bình an, và bình an là cánh cửa mà từ đó chúng ta bắt đầu nhận được những thông điệp về tính thượng đế.

 

 

DAY 47

Love contains my whole message. Love yourself – that is the beginning, then love those who are closed to you, then love the world, then love the whole cosmos. Only then will you be able to love God.

Tình yêu chứa đựng toàn bộ thông điệp của tôi. Yêu bản thân bạn – đó là sự khởi đầu, sau đó yêu những người gần gũi với bạn, sau đó yêu toàn thế giới, rồi yêu cả vũ trụ. Chỉ thế thì bạn mới có khả năng yêu Thượng đế.

The journey begin from one’s self and ends in God. These are the two banks of the river. You are on one bank, God is on the other, and love is the bridge. The bridge passes over the whole of the river, but people are very afraid of love, that’s why they go on praying. They never understand what they are doing, their prayer is just ignorance. Unless it is full of love, it can’t be true.

Hành trình bắt đầu từ bản thân người ta và kết thúc trong Thượng đế. Đây là hai bờ của dòng sông. Bạn là một bờ, Thượng đế là bờ còn lại, và tình yêu là cây cầu nối. Cây cầu bắc qua cả dòng sông, nhưng mọi người rất sợ tình yêu, đó là lý do họ liên tục cầu nguyện. Họ không hiểu những điều họ đang làm, lời cầu nguyện của họ chỉ là sự thiếu hiểu biết. Trừ khi nó đầy tình yêu, nó không thể chân thực.

Their lives miss love, but they continue going to the churches and the temples. That is absolutely absurd. Unless you live in love you can’t enter any temple of God. And one who lives in love need not enter a temple, he is already in it.

Cuộc sống của họ không có tình yêu, nhưng họ liên tục đi đến nhà thờ và đền chùa. Điều này hoàn toàn ngớ ngẩn. Trừ khi bạn sống trong tình yêu, bạn không thể vào bất cứ ngôi đền nào của Thượng đế. Một người sống trong tình yêu thì không cần bước vào ngôi đền nào, anh ta đã ở trong đó rồi.

Remember this simple message, and try to live it because this is not a doctrine to be believed in, but a life to be evolved. Bloom in love, release the fragrance of love – that is prayer. And only the fragrance of love reaches God, nothing else.

Nhớ thông điệp đơn giản này, và cố gắng sống nó bởi vì nó không phải một học thuyết để tin tưởng, nhưng là cuộc sống để sống, để tham gia. Hãy nở hoa trong tình yêu, giải phóng hương thơm của tình yêu – đó là lời cầu nguyện. Và chỉ hương thơm của tình yêu mới chạm tới Thượng đế, không gì khác.

 

DAY 48

No other time, no other century has talked as much about love as we do, and the constant talk gives the illusion that we know what love is.

Không thời điểm nào khác, không thế kỉ nào khác đã từng nói nhiều về tình yêu như chúng ta, và những cuộc nói chuyện triền miên này mang lại ảo tưởng rằng chúng ta biết tình yêu là gì.

We are deceiving others, we are deceiving ourselves too. Man is dying without love because as the body needs food, the soul needs love, it is a must.

Chúng ta đang lừa dối người khác, chúng ta cũng đang lừa dối chính mình nữa. Con người đang chết mà không có tình yêu bởi vì cũng như cơ thể cần thức ăn, linh hồn cần tình yêu, đó là bắt buộc.

But food you can manufacture, you can create, you can cultivate. With love you have to learn a totally new technique, the technique of being relaxed, open, available.

Nhưng thực phẩm bạn có thể sản xuất, bạn có thể tạo ra, có thể trồng trọt. Với tình yêu bạn phải học một kĩ thuật hoàn toàn mới, kĩ thuật của thư giãn, cởi mở, sẵn có.

It is risky, it is dangerous to be open, to be vulnerable, because one never knows what is going to happen. So people keep themselves closed. In being closed they feel secure.

Cởi mở là việc rủi ro, nguy hiểm, dễ bị tổn thương, bởi vì người ta không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra. Vậy nên người ta giữ cho mình đóng lại. Bằng việc đóng, người ta cảm thấy an toàn.

There is security, but life disappears. They are dead even when they are alive. They are almost in their graves – secure, safe, everything guaranteed, no fear. But if there is no life, what is the point of all those guarantees?

Có an ninh, nhưng sự sống biến mất. Họ đã chết thậm chi ngay khi họ còn sống. Họ gần như sống trong những nấm mồ – an ninh, an toàn, mọi thứ được đảm bảo, không có nỗi sợ nào. Nhưng nếu không có sự sống, thì tất cả những đảm bảo kia có ý nghĩa gì?

A real life is always adventurous and love is the greatest adventure. It is going into the unknown; it is allowing existence to take possession of you. And existence can take possession of you only if you are ready to dissolve into it. In that dissolution love grows.

Một cuộc sống thực luôn đầy tính phiêu lưu, và tình yêu là cuộc phiêu lưu vĩ đại nhất. Nó cứ đi vào cái không biết, nó cho phép sự tồn tại chiếm hữu bạn. Và sự tồn tại có thể chiếm hữu bạn chỉ nếu bạn sẵn sàng tan biến vào trong nó. Trong sự tan biến đó mà tình yêu nảy nở.

When you are not, love is. And that’s how godliness happens. Love is the beginning of godliness, love is the harbinger of godliness, the first ray of the sun.

Khi bạn không có đó, tình yêu hiện hữu. Và đó là cách để tính thượng đế xuất hiện. Tình yêu là khởi đầu của tính thượng đế, tình yêu là điềm báo của tính thượng đế, là tia nắng đầu tiên của mặt trời.

 

DAY 49

The moment you are ready to risk for that which is invisible, for that which is beyond words, beyond logic, beyond mind, for that which can never be measured, for that which can never be reduced to a system, you are taking a quantum leap.

Khoảnh khắc bạn sẵn sàng mạo hiểm cho những thứ vô hình, cho những thứ bên ngoài ngôn từ, bên ngoài logic và tâm trí. Khoảnh khắc bạn sẵn sàng mạo hiểm cho những thứ không thể đong đếm, cho những thứ không bao giờ bị rút gọn thành một hệ thống, bạn đang thực hiện một bước nhảy lượng tử.

The mind will call it madness, but that madness is real sanity. That madness is the most precious phenomenon in existence.

Tâm trí sẽ gọi đó là điên khùng, nhưng điên khùng đó là sự tỉnh táo thực sự. Điên khùng đó là hiện tượng đáng giá nhất trong sự tồn tại.

It is because of a few mad people that humanity has not lost contact with godliness. A Buddha here, a Jesus there, a Mohammed somewhere else – just a few people, but they remained in contact with existence and through them the whole humanity has remained in contact with existence.

Vì vài người điên đó mà nhân loại đã không mất kết nối với tính thượng đế. Một vị Phật ở đây, một Jesus ở đó, một Mohammed nơi nào khác – chỉ một vài người, nhưng họ vẫn trong tiếp xúc với sự tồn tại, và thông qua họ mà toàn thể nhân loại vẫn còn trong kết nối với sự tồn tại.

Sannyas means taking the jump into the unknown, into the immesurable, into the unbounded. It needs courage because the boat is very small and you are going into the infinite ocean.

Sannyas có nghĩa là lấy bước nhảy vào trong cái không biết, vào trong cái không thể đo lường, vào trong cái không bị ràng buộc. Nó cần can đảm bởi vì con thuyền thì nhỏ mà bạn lại đang đi vào đại dương vô tận.

But even if you are lost in the infinity of the ocean, you will have gained. Even if you are drowned in it, you will be gaining not losing, you will be resurrected. You will attain a higher plane of being.

Nhưng thậm chí nếu bạn bị lạc trong sự vô tận của đại dương, bạn sẽ đạt được nhiều. Thậm chí nếu bạn bị chìm trong nó, bạn sẽ chỉ đạt được chứ không mất đi, bạn sẽ được hồi sinh. Bạn sẽ đạt tới một bình diện cao hơn của sự hiện hữu.

Those who go in clinging to the shore, so afraid of the ocean that they deny, say, “There is no ocean at all. This is all imagination – poetic, mystic imagination. There is no ocean, this shore is all,” may live in a little comfort, in a cozy, small world of their own, but they are losing every moment.

Những người cứ bám víu vào bờ, sợ hãi đại dương, họ sẽ phủ nhận, nói, “Không có đại dương nào cả. Đây chỉ toàn là tưởng tượng – sự tưởng tượng thơ mộng, huyền bí. Không có đại dương nào và bờ này là tất cả.” Những người này có thể sống trong thoải mái một chút trong thế giới nhỏ bé của chính họ, nhưng họ đang mất đi từng khoảnh khắc.

They are losing the great opportunity of growing up, of becoming mature, of going beyond death, of entering existence.

Họ đang mất đi cơ hội vĩ đại của việc lớn lên, của việc trưởng thành, của việc đi ra ngoài cái chết, đi vào trong sự tồn tại.

 

DAY 50

God has not to be approached through logic but through love. To approach him through logic is to miss him. Logic is the sure way to miss God. It prohibits, it hinders. God cannot be caught in a logical net.

Thượng đế không thể bị tiếp cận qua logic nhưng qua tình yêu. Cố tiếp cận ngài qua logic, bạn sẽ bị lỡ. Logic là cách chắc chắn để bỏ lỡ Thượng đế. Nó ngăn cấm, nó cản trở. Thượng đế không thể bị bắt trong tấm lưới của logic.

The logical net is crude and God is so subtle. He is not like a fish, he is more like water. You can catch a fish in a net, but not the water, the water will escape.

Tấm lưới logic là rất thô thiển trong khi Thượng đế thì vô cùng tinh tế. Ngài ấy không giống như cá, ngài ấy giống nước hơn. Bạn có thể bắt cá trong lưới nhưng không thể bắt nước được, nước sẽ thoát ra.

The only way to know God is through love. And remember I say the only way – it is only love that opens your heart to the beauty of existence, to the grandeur of all that is. And that grandeur is God, the glory of existence is God.

Chỉ có một cách để biết Thượng đế đó là thông qua tình yêu. Và nhớ rằng tôi nói cách duy nhất – chỉ duy nhất tình yêu sẽ mở trái tim bạn ra trước vẻ đẹp của sự tồn tại, trước sự tráng lệ của tất cả những gì hiện hữu. Và sự tráng lệ đó là Thượng đế, vinh quang của sự tồn tại đó chính là Thượng đế.

There is a constant celebration going on. It is a dance, beginningless, endless. But ourr hearts are closed and we go on thinking about God through the head. The head is the wrong place. As far as God is concerned, be headless.

Sự mở hội đang liên tục diễn ra. Nó là một điệu vũ không có khởi đầu, không kết thúc. Nhưng trái tim của chúng ta thì vẫn đóng kín và chúng ta cứ luôn nghĩ về Thượng đế thông qua cái đầu. Cái đầu là nơi sai. Nếu bạn bận tâm về Thượng đế, bỏ cái đầu đi đã.

 

Namaste!