Tội nhân có được chứng ngộ không?


OSHO, DOES A SINNER DESERVE TO BE ENLIGHTENED?

OSHO, MỘT TỘI NHÂN CÓ XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC CHỨNG NGỘ?

 

Otherwise who else? A saint is already enlightened, only sinners are left to be enlightened.

But religions have taught you something which is creating the problem. They have condemned you as sinners – how can you become enlightened?

Sin is nothing but error. There is no condemnation in the word – it is just error! And those who err, they learn.

Nếu tội nhân mà không được chứng ngộ, thì còn ai khác? Thánh nhân đã chứng ngộ hết rồi, chỉ mỗi tội nhân còn bị bỏ lại để mà chứng ngộ.

Nhưng các tôn giáo đã dạy bạn điều gì đó mà từ nó tạo ra nhiều rắc rối. Họ lên án bạn như một tội nhân, làm sao bạn chứng ngộ được?

Tội lỗi chỉ là lỗi lầm, chứ không là gì khác. Trong bản thân từ ngữ không có sự lên án, nó chỉ đơn giản là “lỗi”, và những người phạm lỗi, họ học hỏi.

 

All saints have been sinners. There has never been a saint who has not been a sinner, otherwise how will he come to be a saint? He travelled, he erred, he went astray, he fell a million times, and rose up again. He has reached. The whole journey he has been a sinner. Now he has learned, and now no error happens. He has become wise through sinning, through errors. He knows. He has become enlightened. Out of the darkness of the night is the morn born.

Mọi thánh nhân đều đã từng là tội nhân. Chưa từng có thánh nhân nào mà không phải là một tội nhân cả, nếu không thì làm sao anh ta trở thành thánh được? Anh ta du hành, anh ta phạm lỗi, anh ta đi lạc, anh ta vấp ngã một triệu lần, và rồi lại đứng lên lần nữa. Anh ta đã đạt tới. Toàn thể hành trình anh ta đã là một tội nhân. Giờ thì anh ta đã học, và không phạm lỗi nào nữa. Anh ta đã trở nên khôn ngoan thông qua việc phạm lỗi, qua những lỗi lầm. Anh ấy biết. Anh ấy trở thành chứng ngộ. Từ trong bóng tối của màn đêm mà bình minh được sinh ra.

Every saint has been a sinner, and every sinner will become a saint. The past of the saint is bound to be of sin, and the future of every sinner is bound to be of saintliness. So between a saint and a sinner there is only a difference of past and future, that’s all. Don’t feel condemned. Sin in itself is enough, why burden yourself even more by condemnation?

Mọi vị thánh đều đã từng là một tội nhân, và mỗi tội nhân sẽ trở thành một vị thánh. Quá khứ của vị thánh nhất định đầy tội, và tương lai của mọi tội nhân nhất định sẽ trở thành thánh thiện. Vậy nên giữa thánh nhân và tội nhân sự khác biệt chỉ là quá khứ và tương lai, thế thôi. Đừng cảm thấy bị lên án. Tội lỗi tự bản thân nó là đủ rồi, tại sao phải làm nặng gánh bản thân bạn hơn nữa bởi sự lên án?

Be alert, that’s all. You will have to commit mistakes, but don’t commit the same mistake again, that’s all. Be alert, watch – and learn! In fact if you ask me, then I will tell you that the world of sin is the world of learning. One cannot learn without it. One has to go deep in sin.

Hãy tỉnh táo, vậy thôi. Bạn sẽ phải phạm nhiều lỗi lầm, nhưng đừng phạm cùng một lỗi hết lần này đến lần khác, thế thôi. Hãy tỉnh táo, quan sát và học hỏi. Trên thực tế nếu bạn hỏi tôi, thế thì tôi sẽ bảo bạn rằng, thế giới của tội lỗi là thế giới của việc học hỏi. Một người không thể học mà không ở trong thế giới đó. Người ta phải đi sâu vào trong tội lỗi.

 

It is just like the roots of a tree: the deeper the roots go, the higher go the branches. A tree grows to a great height, but it depends, is based, on the roots which go deeper and deeper and deeper.

Nó chỉ giống như bộ rễ của một cây: rễ càng đâm sâu hơn, cành nhánh của cây lại càng vươn cao hơn nữa. Một cái cây nếu muốn vươn lên chiều cao lớn, sẽ phụ thuộc vào, sẽ dựa trên việc bộ rễ của nó phải đi sâu hơn và sâu hơn nữa.

If you come across a great saint you must know that he must have sinned greatly. The roots must go deep! Otherwise how can he know so much? If he has never sinned he will be not innocent but stupid.

Nếu bạn gặp một thánh nhân lớn bạn nên biết ông ấy cũng đã từng là tội nhân lớn nữa. Bộ rễ phải đâm sâu. Nếu không thì làm sao ông ta biết nhiều được? Nếu ông ta chưa bao giờ phạm tội, ông ta sẽ ngu ngốc, chứ không phải là ngây thơ.

 

There are stupid saints also – to me they are not saints, they are simply afraid people, cowards.

Có những thánh nhân ngu ngốc nữa – đối với tôi họ không phải thánh nhân, họ đơn giản chỉ là những người hèn nhát, đầy sợ hãi.

They have never sinned, they never went astray, they have always clung to the right path, to the well trodden path, to the ideology the society has given to them, to the concepts the religion has enforced on their minds, to the conditioning that they have been born into – they have clung to it, they have never moved astray, they are cowards, they have learned nothing. To me, their value is zero. They may be good people, but their goodness is saltless. It has no flavour. It is a little dull and dead.

Họ chưa bao giờ phạm lỗi, họ chưa bao giờ đi lạc đường, họ luôn bám rịt vào con đường đúng, con đường mòn tốt đẹp, họ bám vào ý thức hệ mà xã hội đã trao cho họ, bám vào ý tưởng mà tôn giáo đã áp đặt vào tâm trí họ, bám vào những điều kiện được gắn vào họ từ lúc được sinh ra – họ đã bám vào nó, họ chưa bao giờ lạc lối, họ hèn nhát, họ không học được gì. Đối với tôi, giá trị của họ bằng không. Họ có thể là những người tốt, nhưng cái tốt của họ là vô vị, không-muối. Nó không có hương vị nào. Nó chỉ là sự đần độn và chết.

You will find two types of saints in the world: one, who is saintly out of fear, who, out of fear of the hell, fear of the consequences, never sinned. He is almost a clay saint, not real, he has not achieved anything; and you will not find him wise, because from where will he get the wisdom? He never went astray, how will he become mature? He will be a child, ignorant, foolish and stupid; not harmful, but you cannot learn anything through him. At the most he can teach you his stupidity, his cowardliness.

Bạn sẽ tìm thấy hai loại thánh nhân trên thế giới: một là những người được sinh ra từ sợ hãi, sợ địa ngục, sợ hậu quả, không bao giờ phạm lỗi. Anh ta gần như là một vị thánh đất sét, không thực, anh ta không thành tựu bất cứ gì. Và bạn sẽ không tìm thấy sự khôn ngoan thông thái nào trong hắn, bởi vì anh ta lấy sự thông thái từ đâu chứ? Anh ta không bao giờ lạc đường, làm sao mà anh ta trưởng thành được? Anh ta sẽ là một đứa trẻ, ngu dốt, khờ khạo, ngốc nghếch, vô hại nhưng bạn cũng không thể học được gì từ anh ta. Cùng lắm anh ta có thể dạy bạn sự ngu ngốc và sự hèn nhát của hắn.

There is another type of saint – you are fortunate if you can find a saint of the other type, because if a hundred saints exist, ninety.nine are stupid. It has to be so – that is the proportion between stupidity and intelligence, so it has to be always the same proportion everywhere. In the world, in the marketplace, the same proportion exists: ninety-nine stupid persons, one person intelligent, wise, aware. The same proportion has to be reflected in the saints also – in all directions!

Nhưng cũng có một loại thánh nhân khác – bạn may mắn nếu có thể gặp một thánh nhân loại này, bởi vì nếu có một trăm thánh nhân tồn tại, chín mươi chín là đồ ngu. Nó phải như thế – tỷ lệ giữa người ngu và người thông minh luôn là như thế ở mọi nơi. Trên thế giới, trong bãi chợ, cùng một tỉ lệ đó tồn tại: 99 người ngốc và một người thông minh, thông thái, nhận biết. Cùng tỉ lệ ấy trong các thánh nhân nữa, và mọi thứ khác.

If you can find the one who has lived, and lived dangerously, and moved in all directions without any fear, and learnt through experience to transcend sin – not that he never committed sin, he committed it, and he committed it totally and intensely, that’s why he could transcend it; he could see it through and through, he could see the very absurdity of it, that’s why he has become transcendental to it; if you can find such a saint – only through him goes the path, the way.

Nếu bạn có thể tìm thấy một người còn sống, và sống theo cách hiểm nguy, di chuyển theo mọi hướng mà không sợ hãi, học thông qua việc trải nghiệm để vượt lên trên tội lỗi – không phải là anh ta chưa bao giờ phạm tội, anh ta đã phạm lỗi, phạm một cách toàn bộ và sâu sắc, đó là lý do tại sao anh ta có thể siêu việt lên trên nó, anh ta có thể thấy nó xuyên suốt và xuyên suốt, anh ta có thể thấy sự ngớ ngẩn, sự vô lý của nó, đó là lý do anh ta đã được siêu việt lên nó. Nếu bạn có thể tìm thấy một thánh nhân như vậy – thế thì chỉ qua ông ấy mà bạn thấy con đường.

Jesus could say to people, I am the way. Jesus is not an ordinary stupid saint. That was the reason why he was crucified. If he had been an ordinary stupid saint he would have been worshipped!

Jews would have proclaimed him: Here is the son of God! But the trouble was that his ways were not exactly right – as Jews used to think right was; they were not exactly moral.

Jesus đã luôn nói với mọi người, ta là con đường. Jesus không phải một thánh nhân ngu ngốc thông thường. Đó là lý do tại sao ông ấy bị đóng đinh. Nếu ông ấy là thánh nhân ngu ngốc bình thường, ông ấy sẽ được tôn thờ. Người Do Thái hẳn đã tuyên bố: đây là con trai của Thượng đế.

Nhưng rắc rối ở chỗ đường lối và cách thức của ông ấy không hoàn toàn đúng – ít nhất không đúng theo cách nghĩ của người Do Thái, chúng đã không đúng về mặt đạo đức.

Sometimes he stayed with a prostitute. This is not saint like. Sometimes he stayed with drunkards, and he used to drink wine himself – he loved it. And he moved with all sorts of people – he was not respectable in any way, he didn’t care a bit for respectability. Immoral people, condemned by the society, were his friends. He moved in all sorts of companies.

That was the reason, the basic reason why all the priests and all the stupid so called saints were against him: because deep down he was cutting the roots of the old morality: This man is dangerous, he has to be destroyed, because he is bringing something into the world which will be a chaos for the ordinary morality – because ordinary morality lives by rules, and a saint lives by awareness, not by rules.

Đôi khi ông ấy ở cùng một gái điếm. Đây không phải điều mà thánh nhân nên làm. Đôi khi ông ấy ở cùng với những người say xỉn, và ông ấy cũng uống rượu nữa. Ông ấy yêu thích rượu. Ông ấy đi vòng quanh đủ thể loại người – ông ấy đã không được tôn trọng theo cách ấy, nhưng ông ấy không bận tâm chút nào về sự tôn trọng. Những người vô đạo bị xã hội lên án, đều là bạn với ông ấy. Ông ấy ở giữa đủ mọi hạng người.

Đó là lý do, lý do căn bản tại sao mọi tu sĩ và những thánh nhân ngu ngốc khác đều chống lại ông ấy. Bởi vì sâu bên dưới ông ấy đang cắt bỏ bộ rễ của đạo đức cũ kĩ: người đàn ông này là nguy hiểm, ông ấy phải bị phá huỷ, bị tiêu diệt. Bởi vì ông ấy đang mang thứ gì đó vào thế giới mà sẽ là một sự hỗn độn cho những người đạo đức truyền thống cũ. Bởi vì những người này sống bởi luật lệ, và một vị thánh thì không bởi nhận thức, không phải bởi luật lệ.

Rules are for those who are cowards. A saint lives by his inner discipline, he believes in no other discipline. His own consciousness is the only law. He follows it. Wherever it leads he is ready to go – if it goes to hell he will go to hell. Because that is his way to know the truth. He follows his own being. He does not allow anybody to enforce anything on him. He rebels.

Ordinary saints are harmless but saints like Jesus are dangerous – to the society, to the culture, to the fixed mode of life, to the status quo, to the establishment. Jesus must have looked like a hippie – rebellious, breaking all the rules.

That’s how one should live! Because unless you live totally free, unless you suffer through your own choice, you will not transcend anything. You will remain a clay saint.

Luật lệ dành cho những kẻ hèn nhát, người thiếu nhận biết. Một vị thánh sống bằng sự kỷ luật bên trong của mình, anh ta không tin vào kỷ luật nào khác. Nhận thức của anh ấy là luật duy nhất. Anh ấy đi theo nó. Bất cứ nơi nào nó dẫn đường, anh ấy sẽ đi – kể cả nếu nó dẫn anh ta xuống địa ngục, anh ấy cũng đi xuống địa ngục nữa. Bởi vì đó là cách để anh ấy biết sự thật. Anh ấy đi theo hiện hữu của mình. Anh ấy không cho phép bất cứ ai ép buộc điều gì lên anh ta. Anh ta là người nổi loạn.

Những thánh nhân bình thường thì vô hại, nhưng thánh nhân như Jesus thì nhất định là nguy hiểm – nguy hiểm cho xã hội, cho văn hoá, cho những cách thức sống cố định, cho những hiện trạng cơ sở, những điều nền tảng đã được thiết lập. Jesus hẳn phải giống như một hippie – nổi loạn, phá vỡ mọi luật lệ.

Đó là cách người ta nên sống. Bởi vì trừ khi bạn sống một cách tự do toàn bộ, trừ khi bạn đau khổ vì những lựa chọn của chính mình, bạn sẽ không thể vượt lên bất cứ gì. Bạn sẽ mãi là một thánh nhân đất sét.

 

You ask, Does a sinner deserve to be enlightened? And I say, Who else? He has earned it. Through sin he has suffered. Through sin he has become mature. But I am not saying that just by sinning you will attain to it. Otherwise all would have attained! Sin plus awareness – that should be the formula. Sin plus awareness. Then go wherever you want, and do whatsoever you like – that awareness will bring you back, that awareness will always be the ladder by which you can transcend any experience.

Bạn hỏi, thánh nhân có chứng ngộ được không? Và tôi nói, còn ai nữa? Anh ta đã kiếm được nó. Thông qua tội lỗi anh ấy đã chịu đau khổ. Thông qua tội lỗi anh ấy đã trưởng thành. Nhưng tôi không nói rằng chỉ bằng việc đi qua tội lỗi mà bạn sẽ đạt được nó. Nếu không thì tất cả mọi người đều đã đạt tới rồi. Tôi lỗi cộng với nhận biết – đó là công thức, là cách thức. Thế thì đi bất cứ nơi nào bạn muốn và làm bất cứ gì bạn thích, nhận thức đó sẽ mang bạn trở lại, nhận thức đó sẽ luôn là chiếc thang giúp bạn vượt lên trên mọi kinh nghiệm.

If Jesus had been born in India he would not have been crucified, no. That has never been our practice here, because we have known even more dangerous people – Jesus is nothing. We have known Krishna. In fact, there is every possibility that CHRIST is a distorted form of KRISHNA.

Jesus must have given something of the quality of Krishna. In Bengali, Krishna is KRISTO; in many European languages Christ is Cristo. CHRIST seems to be a form of KRISHNA; Christ is not Jesus’ name. Jesus Christ means Jesus the Krishna – something of Krishna was in him. Being in love with Mary Magdalene; something like Krishna in love with Radha.

Jews could not believe it. They are very moralistic people; mathematical, calculating: and here comes this man and he will destroy the whole structure!

We allowed Krishna sixteen thousand girl friends. We call them GOPIS. Gopi is a better word than girl friend, more lovely and more deep. Sixteen thousand we allowed him and we never crucified this man. And not all were married to him, a few of them were others’ wives. Radha herself was not his wife, but somebody else’s.

Nếu Jesus được sinh ra ở Ấn Độ, ông ấy sẽ không bị đóng đinh. Không. Điều đó chưa bao giờ xảy ra ở đây, bởi vì chúng ta đã biết những người còn nguy hiểm hơn Jesus nhiều, Jesus chẳng là gì mấy. Chúng ta đã biết Krishna, trên thực tế có mọi khả năng Christ là một biến thể của Krishna.

Jesus hẳn đã nhận được gì đó từ phẩm chất của Krishna. Trong tiếng Bengali, Krishna là Kristo. Trong nhiều ngôn ngữ Châu Âu, Christ là Cristo. Christ dường như là một dạng của Krishna. Christ không phải là tên của Jesus. Jesus Christ nghĩa là ‘Jesus the Krishna’ – thứ gì đó của Krishna đã ở trong ông ấy. Jesus đã ở trong tình yêu với Mary Magdalena, thứ gì đó như là Krishna trong tình yêu với Radha.

Người Do Thái không thể tin vào điều đó. Họ là những người rất đạo đức, toán học, tính toán và tự nhiên xuất hiện một người đàn ông sẽ phá huỷ toàn thể cấu trúc.

Chúng ta cho phép Krishna có mười sáu ngàn bạn-gái. Chúng ta gọi họ là Gopis. Gopi là từ đẹp hơn từ bạn gái hay vợ, hay tình nhân, nó đáng yêu hơn và sâu sắc hơn. Mười sáu ngàn bạn gái và vậy mà chúng ta vẫn chấp nhận, chúng ta không đóng đinh người này. Không phải ai ông ấy cũng kết hôn, một số người trong đó là vợ của người khác. Bản thân Radha cũng không phải vợ ông ấy, nhưng là vợ người khác.

Just a few days before there was a case in Uttar Pradesh, in a court, about a certain land. A certain piece of land for centuries has been in Radha Krishna’s name. Now new rules have come in and that much land cannot be in one person’s name. But the judge has given his judgement – and it is beautiful; he said: Because it is in the name of Radha Krishna it is not in one person’s name, and because Radha was never a legal wife to Krishna, these are two persons. So the land can remain as it is, because it is in two persons’ names, and for two persons, that much land can be allowed; Krishna’s wife’s name, people have completely forgotten. Her name was Rukmani. It is completely a forgotten name. Radha was not his wife. Radha was his mistress.

And India never bothered to kill this man. Rather on the contrary we have said that he is the ABSOLUTE avatar, the TOTAL coming of God on the earth. Why have we called him the total God?

Chỉ một vài ngày trước có một phiên toà ở Uttar Pradesh về một vùng đất. Một mảnh đất trong hàng thế kỉ đứng tên của Radha Krishna. Giờ họ ra luật mới và không cho phép đất nào đứng tên dưới một người nào đó. Nhưng chủ toà đã tuyên bố, và điều ông ấy tuyên bố là đẹp. Ông ấy nói, “Bởi vì mảnh đất đứng tên Radha Krishna, nó không phải tên của một người, vì Radha chưa bao giờ là vợ hợp pháp của Krishna, đó là hai người. Vậy nên miếng đất có thể tiếp tục giữ nguyên cái tên như thế, điều đó được phép – tên vợ của Krishna, người ta hoàn toàn quên mất. Tên bà ấy là Rukmani. Nó hoàn toàn bị quên mất. Radhna không phải vợ ông ấy, Radha chỉ là một người tình.

Và Ấn Độ không bao giờ bận tâm chuyện giết người đàn ông này. Hơn thế nữa chúng ta còn nói rằng ông ấy là đại diện tuyệt đối, là Thượng đế toàn diện ngự trên trái đất. Tại sao chúng ta lại gọi ông ấy là Thượng đế toàn diện?

Because he can sin like a sinner, the greatest sinner, and he remains like a saint – the greatest ever known. Two polarities meet in him. He is total.

If a saint is simply a saint and has never sinned he is one polar. Something is missing. When a man is two polar, and both the polarities are there, the man is total and alive. He is both night and day, life and death, chaos and cosmos.

Bởi vì ông ấy có thể phạm lỗi như một tội nhân, tội nhân vĩ đại nhất. Và ông ấy cũng là một vị thánh – thánh nhân vĩ đại nhất từng được biết đến. Hai thái cực gặp nhau trong ông ấy. Ông ấy là tổng thể, toàn diện.

Nếu một vị thánh đơn gảin là một vị thánh và không bao giờ phạm tội, ông ấy chỉ là một cực. Thứ gì đó bị thiếu. Khi một người là hai cực và cả hai cực đều có đó, thế thì người đó là toàn diện và sống động. Anh ấy là cả đêm và ngày, sống và chết, hỗn loạn và trật tự.

So, you ask, Does a sinner deserve to be enlightened? I tell you, Yes. Only a sinner deserves. But awareness has to be brought in.

Vậy nên, bạn hỏi, tội nhân có xứng đáng được chứng ngộ không? Tôi nói, có. Chỉ tội nhân mới xứng đáng để chứng ngộ. Nhưng sự nhận biết phải được đem vào.

So I don’t condemn sin. I only indicate to you: Sin, but sin with conscious, alert, aware mind.Vậy nên tôi không lên án tội nhân.

Ngược lại, tôi cho bạn hay: phạm tội, nhưng phạm tội với nhận thức, tỉnh táo, nhận biết.

Do whatsoever you like. If you want to take wine, take it, but remain alert. Soon you will find that this is impossible. When you take wine you lose awareness, and when you lose awareness it is simply sin. Then there is no possibility of saintliness happening in it. If you can drink and remain alert, drink as much as you want – it is water, nothing else.

Làm bất cứ điều gì bạn thích, nếu bạn muốn uống rượu, uống đi, nhưng giữ nguyên tỉnh táo. Sớm thôi bạn sẽ thấy điều đó là không thể. Khi bạn uống rượu bạn sẽ mất sự nhận thức, và khi bạn mất nhận thức thì nó đơn giản là tội lỗi. Thế thì không có tí khả năng nào của thánh thiện hay thánh linh trong nó cả. Nếu bạn có thể uống và giữ nguyên tỉnh táo, thế thì uống nhiều hết mức có thể đi, thế thì nó là nước, chẳng gì khác.

It is said that Jesus turned water into wine. I teach you the other trick – how to turn wine into water: be aware. Then you will do a greater miracle than Jesus ever did.

Người ta nói rằng Jesus đã biến nước thành rượu. Tôi dạy bạn trò khác – cách biến rượu thành nước: hãy tỉnh táo. Thế thì bạn sẽ tạo ra một phép màu lớn hơn cả Jesus từng làm.

Be aware, and wine becomes water. Be aware – sex becomes love. Be aware – love becomes prayer. Be aware – prayer becomes meditation. Simply one thing has to be remembered: do whatsoever you like, but do it with full consciousness, and then you will not go astray.

Hãy nhận biết, và rượu trở thành nước. Hãy nhận biết và dục trở thành tình yêu. Hãy nhận biết và tình yêu sẽ thành lời cầu nguyện. Hãy nhận biết và lời cầu nguyện sẽ trở thành thiền.

Chỉ một điều đơn giản cần nhớ: làm bất cứ gì bạn thích, nhưng làm nó với nhận thức đầy đủ toàn bộ, và thế thì bạn sẽ không lạc hướng.

 

Osho, đạo: ba kho báu, cuốn 3

Phi Tuyết dịch và chia sẻ

Phương pháp học tiếng Anh qua đọc sách Osho của Học viện Anh ngữ Thần Chú

Namaste!